คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

หนังสือแจ้งประชุม

2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30

ลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566

ลำดับที่ 2  รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง     

ลำดับที่ 3 รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ลำดับที่ 4  นิยามกรรมการอิสระ

ลำดับที่ 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ลำดับที่ 6 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง  

ลำดับที่ 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30

ลำดับที่ 8 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 9 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566     

ลำดับที่ 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม    

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29

ลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565

ลำดับที่ 2  รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง     

ลำดับที่ 3 รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ลำดับที่ 4  นิยามกรรมการอิสระ

ลำดับที่ 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ลำดับที่ 6 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่ 7 วิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ลำดับที่ 8 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 9 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565     

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28

ลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)      

ลำดับที่ 2  รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง     

ลำดับที่ 3 รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ลำดับที่ 4  นิยามกรรมการอิสระ

ลำดับที่ 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ลำดับที่ 6 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่ 7 วิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ลำดับที่ 8 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 9 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)      

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27

ลำดับที่ 1 รายงานประจำปี 2563    

ลำดับที่ 2  รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  

ลำดับที่ 3 รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ลำดับที่ 4  นิยามกรรมการอิสระ

ลำดับที่ 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ลำดับที่ 6 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27

ลำดับที่ 8 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 9 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

ลำดับที่ 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แนวปฏิบัติตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19

2563

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

ลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2562

ลำดับที่ 3 รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ลำดับที่ 4 รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ลำดับที่ 5 นิยามกรรมการอิสระ

ลำดับที่ 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ลำดับที่ 7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

ลำดับที่ 9 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 10 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ลำดับที่ 11 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2562

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2561

ลำดับที่ 3 รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ลำดับที่ 4 รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ลำดับที่ 5 นิยามกรรมการอิสระ

ลำดับที่ 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ลำดับที่ 7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

ลำดับที่ 9 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 10 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ลำดับที่ 11 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2561

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

ลำดับที่ 2 รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ลำดับที่ 3  นิยามกรรมการอิสระ

ลำดับที่ 4 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ลำดับที่ 5 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 6 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ลำดับที่ 7 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

ลำดับที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

ลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2560

ลำดับที่ 3 รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ลำดับที่ 4 รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ลำดับที่ 5 นิยามกรรมการอิสระ

ลำดับที่ 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ลำดับที่ 7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

ลำดับที่ 9 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2560

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2559

ลำดับที่ 3 รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ลำดับที่ 4 รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ลำดับที่ 5 นิยามกรรมการอิสระ

ลำดับที่ 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ลำดับที่ 7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

ลำดับที่ 9 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

ลำดับที่ 2 แบบฟอร์มการเพิ่มทุน

ลำดับที่ 3 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

ลำดับที่ 4 รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ลำดับที่ 5 นิยามกรรมการอิสระ

ลำดับที่ 6 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2560

ลำดับที่ 8 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 9 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2559

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

ลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2558

ลำดับที่ 3 รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ลำดับที่ 4 รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

ลำดับที่ 5 รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ลำดับที่ 6 นิยามกรรมการอิสระ

ลำดับที่ 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ลำดับที่ 8 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

ลำดับที่ 10 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 11 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ลำดับที่ 12 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ลำดับที่ 13 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2558

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21  

ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)

ลำดับที่ 2 หนังสือรายงานประจำปี 2557 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)

ลำดับที่ 3 ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นิยามกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

แผนที่สถานที่จัดประชุม

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ปี 2558

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ปี 2558

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ปี 2558

2557

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)

ลำดับที่ 2 หนังสือรายงานประจำปี 2556 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)

ลำดับที่ 3 ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

ลำดับที่ 4 ประวัติกรรมการที่เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเพิ่มอีก 3 คน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8)

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ปี 2557

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ปี 2557

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ปี 2557

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นิยามกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

แผนที่สถานที่จัดประชุม

2556

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19

ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)

ลำดับที่ 2. หนังสือรายงานประจำปี 2555 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)

ลำดับที่ 3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นิยามกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

แผนที่สถานที่จัดประชุม

2555

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18

ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)

ลำดับที่ 2. หนังสือรายงานประจำปี 2554 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)

ลำดับที่ 3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

ลำดับที่ 4. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและการจำหน่ายสินทรัพย์ของธนาคาร (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 13)

ลำดับที่ 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและการจำหน่ายสินทรัพย์ของธนาคาร (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 13)

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นิยามกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

แผนที่สถานที่จัดประชุม

2554

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

ลำดับที่ 1. สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)

ลำดับที่ 2.รายงานประจำปี 2553 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)

ลำดับที่ 3 ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

ลำดับที่ 4 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและการจำหน่ายสินทรัพย์ของธนาคาร (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 9)

ลำดับ ที่ 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการจำหน่ายสินทรัพย์ของธนาคาร (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 9)

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นิยามกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือห้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

แผนที่สถานที่จัดประชุม

2553

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 (ฉบับเต็ม)

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

ลำดับที่ 1.สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)

ลำดับที่ 2.หนังสือรายงานประจำปี 2552 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)

ลำดับที่ 3.ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

ลำดับที่ 4.ร่างพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 8)

ลำดับที่ 5. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและการจำหน่ายสินทรัพย์ของธนาคาร ประกอบการพิจารณา วาระที่ 12)

ลำดับ ที่ 6.รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง กันและการจำหน่ายสินทรัพย์ของธนาคาร (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 12.1)

ลำดับ ที่ 6. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการจำหน่ายสินทรัพย์ของธนาคาร (ประกอบการพิจารณา วารที่ 12.2)

ลำดับ ที่ 6. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการจำหน่ายสินทรัพย์ของธนาคาร (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 12.3)

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Custodian)

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นิยามกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

แผนที่สถานที่จัดประชุม

2552

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 (ฉบับเต็ม)

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2552

ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551

ลำดับที่ 2. ข้อกำหนดเบื้องต้นของตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุนที่สะสมดอกเบี้ย ซึ่งนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

ลำดับที่ 3. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันของธนาคาร

ลำดับที่ 4. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Custodian)

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

นิยามกรรมการอิสระ

ข้อบังคับธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

แผนที่สถานที่จัดประชุม

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 (ฉบับเต็ม)

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15

ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)

ลำดับที่ 2.รายงานประจำปี 2551 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)

ลำดับ ที่ 3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบอำนาจแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Custodian)

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นิยามกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15

แผนที่สถานที่จัดประชุม

2551

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 (ฉบับเต็ม)

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551

ลำดับที่ 2 ร่างข้อบังคับของธนาคาร

ลำดับที่ 6 นิยามกรรมการอิสระ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.(Custodian)

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

นิยามกรรมการอิสระ

ข้อบังคับธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551

แผนที่สถานที่จัดประชุม

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 (ฉบับเต็ม)

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14

ลำดับที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร

ลำดับที่ 3 รายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ลำดับที่ 4 ข้อมูลสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ลำดับที่ 5 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Custodian)

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

นิยามกรรมการอิสระ

ข้อบังคับธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

แผนที่สถานที่จัดประชุม

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14

ลำดับที่ 4 รายงานประจำปี 2550 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)

ลำดับที่ 5 ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ลำดับที่ 7 ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ 8 (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

ลำดับที่ 8 (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ลำดับที่ 8 (3) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค (Custodian)

ลำดับที่ 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14

ลำดับที่ 10 แผนที่จัดประชุม