คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 (XM)

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ(%)

1

CIMB BANK BERHAD 33,021,971,285 94.83
2 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE
438,379,447 1.26
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด      118,757,855 0.34
4 นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร 78,702,800 0.23
นายประชา ชัยสุวรรณ             56,787,933 0.16
นายสินธุ วงศ์ปิยะบวร           44,520,500  0.13
นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์               42,852,382 0.12
                   8 นายณัฐวุฒิ วชิรไชยภักดิ์                             41,000,000 0.12
นายสมชาติ นำศรีเจริญสุข                     23,684,881  0.07
10   กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX        21,671,708 0.06
  ผู้ถือหุ้นรายอื่น                          933,932,957 2.68
รวม                34,822,261,748 100.00
รายการ จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ(%)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  จำนวน   11,107   ราย 1,343,224,734 3.86

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จำนวน     63  ราย

33,479,037,014 96.14
รวมจำนวน                           10,170    ราย 34,822,261,748 100.00