คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 25 เมษายน 2566 (XD)

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ(%)

1

CIMB BANK BERHAD 33,021,971,285 94.83
2 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE
438,379,447 1.26
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด        133,026,517 0.38
4 นายประชา ชัยสุวรรณ 51,933,333 0.15
นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร              50,687,000 0.15
นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์              40,885,282  0.12
นายสินธุ วงศ์ปิยะบวร                 36,889,400 0.11
                   8 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX                           24,135,408 0.07
9 นายสมชาติ นำศรีเจริญสุข                     14,616,781  0.04
10  นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ         11,761,750 0.03
  ผู้ถือหุ้นรายอื่น                          997,975,545  2.87
รวม                34,822,261,748 100.00
รายการ จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ(%)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  จำนวน 12,398  ราย 1,334,869,354 3.83

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จำนวน     71  ราย

33,487,392,394 96.17
รวมจำนวน 12,469 ราย 34,822,261,748 100.00