คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ(%)

1

CIMB BANK BERHAD 33,021,971,285 94.83
2 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 760,756,147 2.18
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 142,677,994 0.41
4 นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์ 44,826,382 0.13
5 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX 28,839,808 0.08
6 นายประชา ชัยสุวรรณ 17,483,533 0.05
7 นายสมชาติ นำศรีเจริญสุข 14,684,881 0.04
8 ประวิตร พันธ์สายเชื้อ 13,997,591 0.04
9 นายอนันต์ รุ่งวิทยาคม 13,554,901 0.04
10 นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ 11,761,750 0.03
  ผู้ถือหุ้นรายอื่น 751,707,476 2.17
รวม 34,822,261,748 100.00
รายการ จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ(%)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  จำนวน 7,764 ราย 1,011,588,054 2.91

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จำนวน 67 ราย

33,810,673,694 97.09
รวมจำนวน 7,831 ราย 34,822,261,748 100.00