คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 (XD)

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ(%)

1

CIMB BANK BERHAD                  33,021,971,285 94.83
2 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE                     438,379,447 1.26
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                       133,026,517 0.38
4 นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร                        52,987,500 0.15
5 นายประชา ชัยสุวรรณ                 52,787,933  0.15
6 นายสินธุ วงศ์ปิยะบวร                        43,210,500 0.12
นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์                        42,415,282 0.12
8 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX                       24,135,408 0.07
9 นายสมชาติ นำศรีเจริญสุข                         23,684,881 0.07
10 นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ                      11,761,750 0.03
  ผู้ถือหุ้นรายอื่น                       977,901,245 2.81
รวม                  34,822,261,748 100.00
รายการ จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ(%)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  จำนวน 12,398 ราย 1,334,869,354 3.83

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จำนวน 71  ราย

33,487,392,394 96.17
รวมจำนวน 12,469 ราย 34,822,261,748 100.00