คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักจริยธรรม โดยมุ่งเน้นให้ พนักงานมีทัศนคติร่วมกันในการต่อต้าน แก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการคอร์รัปชั่น โดยการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติงานต่างๆ โดยสุจริตและเป็นไปตามนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารที่ได้กำหนดไว้

ธนาคารจะร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของพนักงานในการติดตาม ตรวจสอบ พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในพื้นที่ดำเนินการและประกอบธุรกิจ

เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว ธนาคารจึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยดังกล่าว ธนาคารจึงได้จัดทำและประกาศใช้แนวปฏิบัตินี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร