คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักจริยธรรม โดยมุ่งเน้นให้ พนักงานมีทัศนคติร่วมกันในการต่อต้าน แก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการคอร์รัปชั่น โดยการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติงานต่างๆ โดยสุจริตและเป็นไปตามนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารที่ได้กำหนดไว้

ธนาคารจะร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของพนักงานในการติดตาม ตรวจสอบ พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในพื้นที่ดำเนินการและประกอบธุรกิจ

เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว ธนาคารจึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยดังกล่าว ธนาคารจึงได้จัดทำและประกาศใช้แนวปฏิบัตินี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร