คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

การกำกับดูแลจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถบรรลุความคาดหวังและปฏิบัติตามแผนงานด้านความยั่งยืนได้สำเร็จ และในขณะเดียวกันยังช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย นอกจากนี้ การกำกับดูแลจะช่วยสร้างระบบควบคุมที่สามารถจำกัดความเสี่ยงขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตามมาได้ ทั้งนี้ การมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์และความโปร่งใสให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรด้วย

 

 

 

 

 

การกำกับดูแลความยั่งยืน

 

นโยบายเพื่อความยั่งยืนของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 

นโยบายเพื่อความยั่งยืนของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 

นโยบายเพื่อความยั่งยืนของธนาคารกำหนดวิธีดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน โดยมีหลักการสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

1.ดูแลให้การบริหารจัดการการปฏิบัติงานภายในและพนักงานสอดคล้องกับนโยบายและสถานะความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

2.ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของธุรกิจธนาคาร และไม่ทำธุรกิจที่ขัดต่อนโยบาย

3.ใช้วิธีมุมมองแบบภาพรวม (Inclusive Approach) ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและส่งเสริมให้คู่ค้ามีความมุ่งมั่นและดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนเช่นเดียวกัน 

4.มีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมากับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงผู้ขายสินค้า/ให้บริการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในเชิงรุกและค้นหาโอกาสของการเติบโตอย่างยั่งยืน

5.ใช้ความรอบคอบระมัดระวังในการประเมิน ใช้ และสนับสนุนมาตรการเชิงรุกเพื่อลดและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษในระยะยาว รวมถึงส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม

 

กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้นำกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของกลุ่มซีไอเอ็มบีมาปรับใช้

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของกลุ่มซีไอเอ็มบีได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.cimb.com/en/sustainability/sustainability-cimb.html  

 

 

รูปแบบการดำเนินงานที่ยั่งยืน

การกำกับดูแล

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะที่ธนาคารดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานทางการ โดยธนาคารได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน (Accountability) ความโปร่งใส ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่เหมาะสมในองค์กร

 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.cimbthai.com/th/personal/who-we-are/corporate-governance/corporate-governance-policy.html

 

การป้องกันการฟอกเงิน

 

พนักงานทุกคนต้องดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) ของผู้ที่จะมาเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ/คู่สัญญากับธนาคารอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้สามารถเข้าใจธุรกิจและภูมิหลังได้อย่างแท้จริง รวมทั้งสามารถระบุถึงที่มาและปลายทางของแหล่งเงิน ทรัพย์สิน และบริการได้ ในกรณีที่พบธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัยของการฟอกเงินหรือการติดสินบน จะต้องมีการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของธนาคาร

 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.cimbthai.com/th/personal/who-we-are/corporate-governance/anti-corruption-policy.html  

หลักจรรยาบรรณ

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.cimbthai.com/th/personal/who-we-are/corporate-governance/corporate-code-of-conduct.html  

สิทธิมนุษยชน

 

ธนาคารได้กำหนดนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญไทย ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในด้านภูมิลำเนา เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานะส่วนบุคคล สถานะทางสังคมหรือการเงิน ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา หรือมุมมองทางการเมืองที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ นโยบายและกระบวนการดังกล่าวยังกำหนดให้ธนาคารยกเลิกการให้การสนับสนุนหรือไม่มีส่วนร่วมกับบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

นโยบายการให้ การรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุนและการบริจาค

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.cimbthai.com/th/personal/who-we-are/corporate-governance/anti-corruption-policy.html   

 

นโยบายการแจ้งเบาะแส

 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการรับรายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานรายงานการกระทำดังกล่าวโดยเร็วที่สุด เมื่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อหรือสงสัยว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎและกระบวนการที่วางไว้ หรืออาจนำไปสู่การทุจริตในอนาคตได้

 

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์