คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

การดำเนินการอย่างยั่งยืนคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านการดำเนินธุรกิจประจำวันของเรา โดยเราได้มุ่งเน้นการส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนในการดำเนินงานและกระบวนการต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร เรามีการระบุกำหนดการของเป้าหมาย (Milestones) ในหลายด้าน และมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านความยั่งยืนที่ธุรกิจของเราและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เผชิญอยู่ นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้บุคลากรของเรามุ่งเน้นการดำเนินการในทิศทางที่จะลดผลกระทบเชิงลบและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกภายในเครือข่ายของเราและชุมชนโดยรอบอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับวาระแห่งความยั่งยืนและแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนภายในสถานที่ทำงาน ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเรานั้น จะคำนึงถึงรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) และ/หรือผลกระทบทางสังคมด้วยเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะลดการใช้พลังงาน ลดของเสีย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่ด้อยโอกาสและ/หรือชุมชนที่ถูกมองข้าม และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการการสนับสนุนมากที่สุด ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะมีการพิจารณาประเด็นด้านความยั่งยืนต่าง ๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ

 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ที่ลิงค์นี้ https://www.cimbthai.com/th/personal/who-we-are/sustainability/stakeholder-engagement-and-advocacy.html

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตระหนักดีถึงความยากลำบากที่ลูกค้าบางรายได้ประสบในห้วงเวลาที่ท้าทายนี้ซึ่งเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือลูกค้า

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ที่ลิงค์นี้ https://www.cimbthai.com/th/personal/important-notices/2021/customer-support-measures-covid.html