คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002338 (เดิมเลขที่ บมจ. 480)

 

ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์

 

จดทะเบียนหลักทรัพย์ :  22 พฤศจิกายน 2521

 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :  44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

โทรศัพท์: : 0 2638 8000 , 0 2626 7000

 

โทรสาร : 0 2633 9026

 

เว็บไซต์ : www.cimbthai.com


นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)

ชื่อ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ที่อยู่ : 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400

 

โทรศัพท์ :  0 2009 9000

 

โทรสาร : 0 2009 9992


ผู้สอบบัญชี

ชื่อ : บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

 

ที่อยู่ : 179/ 74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

 

โทรศัพท์ : 0 2334 1000 , 0 2286 9999

 

โทรสาร : 0 2264 0790

ภาพรวมขององค์กร ปี2559
ปี2560 ปี2561 ปี2562
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) 297,470 300,604 355,849 391,907
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 26,705 33,052 36,922 38,521
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) (630) 385 7 1,502
กำไรต่อหุ้นขั้นพี้นฐาน (บาท) (0.02) 0.01 0.00 0.04
จำนวนพนักงาน (คน) 3,775 3,709 4,081 3,996
จำนวนสาขา (สาขา) 92 86 85 69
อัตราทางการเงินที่สำคัญ
(งบการเงินรวม)
ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (%) (0.2) 0.1 0.0 0.4
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(%) (2.3) 1.3 0.02 4.0
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย(%) 3.77 3.89 3.71 3.31
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต่อรายได้รวม (%) 57.4 57.9 61.7 68.1
อัตราส่วนสินเชื่อจัดชั้นด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%) 6.1 4.8 4.3 4.6
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ (%) 77.3 93.2 107.0 94.1
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%) 16.1 17.0 19.3 18.0

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ ต่อเงินรับฝากรวมตั๋วแลกเงิน

และหุ้นกู้ของกลุ่มธนาคาร (%)

92.4 96.8 97.2 100.3