คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002338 (เดิมเลขที่ บมจ. 480)

 

ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์

 

จดทะเบียนหลักทรัพย์ :  22 พฤศจิกายน 2521

 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :  44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

โทรศัพท์: : 0 2638 8000 , 0 2626 7000

 

โทรสาร : 0 2633 9026

 

เว็บไซต์ : www.cimbthai.com


นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)

ชื่อ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ที่อยู่ : 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400

 

โทรศัพท์ :  0 2009 9000

 

โทรสาร : 0 2009 9992


ผู้สอบบัญชี

ชื่อ : บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

 

ที่อยู่ : 179/ 74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

 

โทรศัพท์ : 0 2334 1000 , 0 2286 9999

 

โทรสาร : 0 2264 0790

ภาพรวมองค์กร ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) 398,514 495,785 508,976 549,291
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 43,403 45,850 46,979 48,140
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 2,441 2,911 1,605 626
กำไรต่อหุ้นขั้นพี้นฐาน (บาท) 0.07 0.08 0.05 0.02
จำนวนพนักงาน (คน) 3,346 3,271 3,181 3,185
จำนวนสาขา (สาขา) 55 54 54 54
อัตราทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม) ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (%) 0.6 0.6 0.3 0.5
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 5.8 6.6 3.4 5.3
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (%) 3.1 2.7 2.6 2.2
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 55.5 57.7 62.7 62.5
อัตราส่วนสินเชื่อจัดชั้นด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%) 3.7 3.3 3.3 3.4
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%) 117.5 114.6 124.2 121.3
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%) 22.4 21.8 22.0 20.8
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากรวมตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ของกลุ่มธนาคาร (%) 88.5 81.2 78.9 78.4