คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002338 (เดิมเลขที่ บมจ. 480)

 

ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์

 

จดทะเบียนหลักทรัพย์ :  22 พฤศจิกายน 2521

 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :  44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

โทรศัพท์: : 0 2638 8000 , 0 2626 7000

 

โทรสาร : 0 2633 9026

 

เว็บไซต์ : www.cimbthai.com


นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)

ชื่อ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ที่อยู่ : 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400

 

โทรศัพท์ :  0 2009 9000

 

โทรสาร : 0 2009 9992


ผู้สอบบัญชี

ชื่อ : บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

 

ที่อยู่ : 179/ 74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

 

โทรศัพท์ : 0 2334 1000 , 0 2286 9999

 

โทรสาร : 0 2264 0790

ภาพรวมขององค์กร ปี2561 ปี2562 ปี2563 (ปรับปรุง)  ปี2564
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) 355,849 393,673 410,527 398,514
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 36,922 40,432 41,544 43,403
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 7 2,018 1,291 2,441
กำไรต่อหุ้นขั้นพี้นฐาน (บาท) 0.01 0.06 0.04 0.07
จำนวนพนักงาน (คน) 4,081 3,996 3,711 3,346
จำนวนสาขา (สาขา) 86 70 60 55
อัตราทางการเงินที่สำคัญ
(งบการเงินรวม)
ปี2561 ปี2562 ปี2563 (ปรับปรุง) ปี2564
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (%) 0.0 0.5 0.3 0.6
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.0 5.3 3.1 5.8
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (%) 3.7 3.5 3.2 3.1
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 61.7 63.5 59.6 57.0
อัตราส่วนสินเชื่อจัดชั้นด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%) 4.3 4.7 4.6 3.7
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%) 107.0 99.0 93.3 117.5
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%) 19.3 18.0 21.4 22.4
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากรวมตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ของกลุ่มธนาคาร (%) 97.2 100.2 90.5 90.9