คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ข้าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

2567

แจ้งการนำส่งและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30

แจ้งการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการ

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2567

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้้งที่ 30

แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2567 และงดจ่ายเงินปันผล

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ   

2566

แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 

แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29

แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผล

2565

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อย

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

แจ้งกรรมการลาออก

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ   

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28  

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อความ

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 และจ่ายเงินปันผล

แจ้งกรรมการลาออก

2564

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564   

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (ประจำปี 2564)

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผล 

แจ้งเปลี่ยนวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นและสถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564

 

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผล

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ   

     

แจ้งการลาออกของกรรมการ       

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    

2563

แจ้งขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

แจ้งการลาออกของกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงวันที่มีผลการลาออกของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563

แจ้งการลาออกของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 (“ประชุมผู้ถือหุ้นฯ”)เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

แจ้งการแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 (ประจำปี 2563)

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อความการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

แจ้งปิดทำการสาขาเซ็นทรัลพระราม 9 สาขาทองหล่อ สาขาจรัลสนิทวงศ์และสาขาสำนักสีลมตามมาตรการเพื่อป้องกันโรค COVID-19

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติมข้อมูลการเลือกตั้งกรรมการ)

แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

แจ้งมติคณะกรรมการธนาคารอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล

2562

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งมติอนุมัติขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งแต่งตั้งกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

แจ้งมติอนุมัติการขอขยายระยะเวลาการขอลาพักเป็นการชั่วคราวจากการทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ของนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการ

แจ้งมติแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562

แจ้งกรรมการลาออก

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 (ประจำปี 2562)

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25

แจ้งมติอนุมัติขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติมข้อมูลการเลือกตั้งกรรมการ)

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

แจ้งกรรมการลาออก

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล

แจ้งการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งกรรมการลาออก

แจ้งการขอลาพักเป็นการชั่วคราวจากการทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ของนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

2561

แจ้งแต่งตั้งกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เผยแพร่เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของธนาคาร

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 

แจ้งมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2561 

แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

แจ้งกรรมการลาออก

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (ประจำปี 2561)

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

2560

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

กรรมการลาออก

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของธนาคาร

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23("ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น")

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

2559

ชี้แจง Trading Alert List

แจ้งแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป

แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

แจ้งกรรมการลาออก

2558

แจ้งแต่งตั้งกรรมการ

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

กรรมการลาออก

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และกำหนดวันประชุมใหม่สามัญหุ้นผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

2557

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แต่งตั้งประธานกรรมการและแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคารแทน

กรรมการลาออก

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งแต่งตั้งกรรมการ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

2556

แจ้งกรรมการลาออกและแจ้งแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคารแทน

แจ้งการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สีซิกม่า (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 (ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น)

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เวิลด์ลีส จำกัด

2555

ชี้แจงข่าวลือที่ปรากฎในสื่่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2555

ชี้แจงข่าวลือที่ปรากฎในสื่่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

แจ้งข้อมูล

รายงานผลการขายหลักทรัพย์ (แบบ F53-5) ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของธนาคาร

เผยแพร่เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

แจ้งการขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

แจ้งกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของธนาคาร

แจ้งไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งกรรมการในธนาคาร

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

แจ้งการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

นำส่งความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและการจำหน่ายสินทรัพย์ของธนาคาร

การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 

2554

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อย

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2554 ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

2553

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของธนาคาร

แจ้งการขายหุ้นสามัญของ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด

เผยแพร่เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

แจ้งกรรมการธนาคารลาออก

แจ้งกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

แจ้งกรรมการธนาคารลาออก

แจ้งการขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธ์ของบริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด

แจ้งการขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งการติดต่อการทำธุรกรรมในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภายในประเทศ

แจ้งแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2553

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2553

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

แจ้งการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด

แจ้งการขายหุ้นของบริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด

แจ้งการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการ

แจ้งการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)