คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ข้าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

2567

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ   

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2567 และงดจ่ายเงินปันผล

แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 

2566

แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 

แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29

แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผล

2565

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อย

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

แจ้งกรรมการลาออก

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ   

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28  

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อความ

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 และจ่ายเงินปันผล

แจ้งกรรมการลาออก

2564

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564   

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (ประจำปี 2564)

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผล 

แจ้งเปลี่ยนวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นและสถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564

 

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผล

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ   

     

แจ้งการลาออกของกรรมการ       

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    

2563

แจ้งขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

แจ้งการลาออกของกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงวันที่มีผลการลาออกของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563

แจ้งการลาออกของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 (“ประชุมผู้ถือหุ้นฯ”)เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

แจ้งการแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 (ประจำปี 2563)

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อความการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

แจ้งปิดทำการสาขาเซ็นทรัลพระราม 9 สาขาทองหล่อ สาขาจรัลสนิทวงศ์และสาขาสำนักสีลมตามมาตรการเพื่อป้องกันโรค COVID-19

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติมข้อมูลการเลือกตั้งกรรมการ)

แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

แจ้งมติคณะกรรมการธนาคารอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล

2562

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งมติอนุมัติขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งแต่งตั้งกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

แจ้งมติอนุมัติการขอขยายระยะเวลาการขอลาพักเป็นการชั่วคราวจากการทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ของนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการ

แจ้งมติแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562

แจ้งกรรมการลาออก

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 (ประจำปี 2562)

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25

แจ้งมติอนุมัติขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติมข้อมูลการเลือกตั้งกรรมการ)

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

แจ้งกรรมการลาออก

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล

แจ้งการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งกรรมการลาออก

แจ้งการขอลาพักเป็นการชั่วคราวจากการทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ของนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

2561

แจ้งแต่งตั้งกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เผยแพร่เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของธนาคาร

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 

แจ้งมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2561 

แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

แจ้งกรรมการลาออก

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (ประจำปี 2561)

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24

การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

2560

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

กรรมการลาออก

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของธนาคาร

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23("ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น")

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

2559

ชี้แจง Trading Alert List

แจ้งแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป

แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

แจ้งกรรมการลาออก

2558

แจ้งแต่งตั้งกรรมการ

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

กรรมการลาออก

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และกำหนดวันประชุมใหม่สามัญหุ้นผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

2557

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แต่งตั้งประธานกรรมการและแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคารแทน

กรรมการลาออก

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งแต่งตั้งกรรมการ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

2556

แจ้งกรรมการลาออกและแจ้งแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคารแทน

แจ้งการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สีซิกม่า (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 (ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น)

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

แจ้งการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เวิลด์ลีส จำกัด

2555

ชี้แจงข่าวลือที่ปรากฎในสื่่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2555

ชี้แจงข่าวลือที่ปรากฎในสื่่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

แจ้งข้อมูล

รายงานผลการขายหลักทรัพย์ (แบบ F53-5) ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของธนาคาร

เผยแพร่เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

แจ้งการขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

แจ้งกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของธนาคาร

แจ้งไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งกรรมการในธนาคาร

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

แจ้งการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

นำส่งความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและการจำหน่ายสินทรัพย์ของธนาคาร

การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 

2554

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อย

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2554 ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

2553

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของธนาคาร

แจ้งการขายหุ้นสามัญของ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด

เผยแพร่เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

แจ้งกรรมการธนาคารลาออก

แจ้งกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

แจ้งกรรมการธนาคารลาออก

แจ้งการขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธ์ของบริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด

แจ้งการขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

แจ้งการติดต่อการทำธุรกรรมในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภายในประเทศ

แจ้งแก้ไขมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2553

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2553

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

แจ้งการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด

แจ้งการขายหุ้นของบริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด

แจ้งการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการ

แจ้งการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)