คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงิน 

ประเภทของการให้บริการทางการเงิน

ด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน

ด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน ระยะเวลาดำเนินการ
1. การยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

การร้องเรียนผ่านช่องทาง Call Center

ทันที

การร้องเรียนผ่านช่องทาง Web site

1 วันทำการ

การร้องเรียนช่องทาง Facebook

1 วันทำการ

การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1 วันทำการ

การร้องเรียนเป็นหนังสือผ่านไปรษณีย์ 

7 วันทำการ

การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่หรือสาขา

ทันที
2. การแจ้งยุติหรือความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนสำหรับทุกช่องทางการร้องเรียน

ธนาคารจะดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลความคืบหน้าและกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบในกรณีที่ธนาคารยังดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ

15 วันทำการ

ด้านสินเชื่อ

ด้านสินเชื่อ ระยะเวลาดำเนินการ
3. การไถ่ถอนหลักประกันสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย

กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้น ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้

15 วันทำการ

กรณี Refinance ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้

25 วันทำการ

4. การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับสินเชื่อบุคคลธรรมดาตารางย่อย ธนาคารแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน

25 วันทำการ

5. การออกหนังสือยืนยันการชำระหนี้ สำหรับลูกค้าธรรมดารายย่อย

15 วันทำการ

6. การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชื่อของลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย (เช่น เงินต้นคงเหลือ ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ)

ทางวาจา ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชำระ/วันครบกำหนดชำระให้ลูกค้าที่มี สถานะบัญชีปกติทราบ นับจากลูกค้าพิสูจน์ตัวตนกับธนาคารครบถ้วนถูกต้อง ทันที

ลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชำระ/วันครบกำหนดชำระให้ลูกค้าทราบ

15 วันทำการ

ด้านเงินฝาก

ด้านเงินฝาก ระยะเวลาดำเนินการ
7. การทำธุรกรรม ฝาก/ถอนเงินสด ผ่านเครื่อง ATM/CDM ภายในธนาคารเดียวกัน แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น Fraud หรือ ทุจริต)

กรุงเทพและปริมณฑล  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง(ถ้ามี)

5 วันทำการ

ต่างจังหวัด  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง(ถ้ามี)

7 วันทำการ

8. การทำธุรกรรม ฝาก/ถอน เงินสด ผ่านเครื่อง ATM/CDM ต่างธนาคาร แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือทุจริต)

กรุงเทพและปริมณฑล  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)

7 วันทำการ

ต่างจังหวัด  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)

10 วันทำการ

9. การทำธุรกรรมโอนเงิน หรือเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM / CDM / Internet / Mobile Banking แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้อง ไม่ได้รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)

กรณีเลือกใช้บริการพร้อมเพย์

- ลูกค้าทำรายการโอนเงินก่อนเวลา 22.00 น.

 

- ลูกค้าทำรายการโอนเงินหลังเวลา 22.00 น.

 

1 วันทำการ

 

2 วันทำการ

กรณีเลือกใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่พร้อมเพย์

5 วันทำการ
10. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี, การโอนเงิน/เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผิดบัญชี (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือทุจริต) ธนาคารจะตรวจสอบและแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ กรณีต่างๆ ดังนี้
กรณีโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน 15 วันทำการ
กรณีโอนเงินต่างธนาคาร 20 วันทำการ
กรณีโอนเงิน/เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) 20 วันทำการ

ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ
11. การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์

บัตร ATM  ธนาคารจะดำเนินการอายัดบัตร ATM  ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์  หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่ถูกถอน ภายหลังจากการอายัด

5 นาที

บัตร Debit /Credit ธนาคารจะดำเนินการอายัดบัตร  Debit  ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์  หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ อายัด

5 นาที

12. การทักท้วงการชำระเงินของผู้ถือบัตร (เฉพาะกรณีชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ  และกรณีถอนเงินสดจากตู้ ATM ในต่างประเทศ)

บัตรเครดิต ลูกค้าควรยื่นขอทักท้วงรายการใช้บัตรบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรโดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร

90 วัน

บัตรเดบิต ลูกค้าควรยื่นขอทักท้วงรายการใช้บัตรบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าทำรายการโดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ลูกค้าทราบนับจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร

90 วัน

13. การตรวจสอบรายการใช้บัตรเดบิต ณ จุดขายภายในประเทศ และการคืนเงินแก่ผู้ถือบัตร

กรณีที่ลูกค้าใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าหรือบริการภายในประเทศด้วยเครื่องรูดบัตร แต่ขณะทำรายการ ณ จุดขาย เครื่องรูดบัตรหรือระบบเครือข่ายของธนาคารขัดข้อง ส่งผลให้ลูกค้าถูกตัดเงินจากบัญชี แต่ร้านค้าไม่ได้รับแจ้งยืนยันการทำรายการสำเร็จ ธนาคารจะตรวจสอบและคืนเงินให้แก่ลูกค้าดังนี้

- กรณีทำรายการในวันและเวลาทำการของธนาคาร

 
หากเกิดเหตุขัดข้อง และธนาคารผู้ถือบัตรได้รับแจ้งการยกเลิกรายการจากธนาคารร้านค้า ภายในเวลา 12:00 น. ธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันที่ทำรายการ วันที่ทำรายการ
หากเกิดเหตุขัดข้อง และธนาคารผู้ถือบัตรได้รับแจ้งการยกเลิกรายการจากธนาคารร้านค้า หลังเวลา 12:00 น. ธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันทำการถัดไป 1 วันทำการ
-กรณีทำรายการนอกวันและเวลาทำการของธนาคาร
ธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันทำการถัดไป 1 วันทำการ

ด้านบริการทั่วไป

ด้านบริการทั่วไป ระยะเวลาดำเนินการ
14. การขอข้อมูลประเภทต่างๆ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย

การคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด  สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 รอบบัญชี ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรนับจากวันที่ธนาคารได้ รับคำขอจากลูกค้า

7 วันทำการ

การคำนวณดอกเบี้ยบัตรสินเชื่อ/เช่าซื้อ  สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 12เดือน ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า

15 วันทำการ
รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement)  สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน  ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า 3 วันทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560

 

*  ระยะเวลาดำเนินการ  ให้นับแต่วันทำการถัดจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้ง  หรือได้รับหนังสือ  หรือใบคำขอที่มีข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบการดำเนินการที่ครบถ้วนจากลูกค้า (แล้วแต่กรณี)

รายงานคุณภาพการให้บริการทางการเงิน

รายงานสถิติระบบขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการสำคัญ

เงื่อนไขการให้บริการทางการเงิน

1. มาตรฐานการให้บริการ(ระยะเวลาดำเนินการ)ตามประกาศนี้ เป็นเพียงเกณฑ์มาตรฐานในเบื้องต้นเท่านั้น โดยระยะเวลาการ ให้บริการจริงอาจเร็วหรือล่าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและความซับซ้อนของแต่ละเรื่องเป็นรายกรณีไป

 

2. การให้บริการทางการเงินทุกเรื่องทุกประเภท ธนาคารจะให้บริการหลังจากลูกค้าได้พิสูจน์ตัวตนกับธนาคารครบถ้วนถูกต้องแล้ว

 

3. จำนวนวันทำการที่ระบุไว้ในการให้บริการแต่ละเรื่องเป็นจำนวนวันทำการซึ่งนับจากวันถัดจากวันที่ธนาคารได้รับคำร้องข และเอกสารครบถ้วนจากลูกค้า

 

4. การให้บริการทางการเงินที่เป็นลายลักษณ์อักษร / หนังสือทุกเรื่องทุกประเภท จำนวนวัน นับถึงวันที่ธนาคารได้จัดส่งให้แก่ลูกค้า  (ไม่รวมระยะเวลาในการนำส่งของผู้นำส่งหรือผู้ให้บริการนำส่ง)

 

5. การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของระบบงานคอมพิวเตอร์ของธนาคาร

 

6. กรณีที่ข้อมูลของลูกค้ากับธนาคารไม่ตรงกัน ลูกค้าสามารถร้องเรียนตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดได้