คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

บริการ dStatement หรือ Digital Bank Statement คือ บริการทางเลือกใหม่ในการรับส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก (Bank Statement ) ในรูปแบบดิจิทัลระหว่างสถาบันการเงิน แทนการส่งข้อมูลในรูปแบบกระดาษด้วยตัวลูกค้าในรูปแบบเดิม

บริการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการใช้ข้อมูล Bank Statement เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การสมัครขอสินเชื่อ โดยที่สถาบันการเงินสามารถส่งข้อมูลไปยังสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งได้โดยตรง ตามคำสั่งหรือคำยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วกว่าการขอ Bank Statement ในรูปแบบเดิม ที่ต้องเข้าไปขอข้อมูลในรูปแบบกระดาษจากสาขาธนาคารด้วยตนเอง รวมทั้งประหยัดเวลาที่ใช้รวบรวมเอกสารประกอบการทำธุรกรรม และปลอดภัยจากการปลอมแปลงเอกสาร หรือเอกสารสูญหาย นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ dStatement ยังถูกกว่าการขอ Bank Statement ในรูปแบบเดิมด้วย

 

ช่องทางการให้บริการ dStatement

ผู้ใช้บริการสามารถเรียกขอ Bank Statement ผ่านบริการ dStatement ได้ผ่านช่องทาง Mobile Banking Application เพื่อใช้สำหรับธุรกรรมการขอสินเชื่อ

 

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ dStatement

 1. สำหรับการใช้บริการ  dStatement สามารถใช้ได้กับบัญชีเงินฝากของบุคคลธรรมดาประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ยังไม่รองรับบัญชีประเภทบัญชีร่วม และบัญชีนิติบุคคล)
 2. สำหรับการใช้บริการ dStatement ของบัญชีบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 • มีบัญชีเงินฝากประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน
 • มี Mobile Banking Application ของธนาคารที่มีบัญชีเงินฝากอยู่

 

ความปลอดภัย

บริการ dStatement เป็นบริการที่ส่งข้อมูลและยืนยันตัวตนดิจิทัลโดยใช้แพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้สำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนระหว่างธนาคาร เพื่อสมัครใช้บริการทางการเงินต่างๆ เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก และการขอสินเชื่อ

ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลนี้ ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากลสำหรับการรับส่งข้อมูล ด้วยการเข้ารหัส และข้อมูลจะส่งระหว่างธนาคารผู้ส่งกับธนาคารผู้รับโดยตรง นอกจากนี้ การรับส่งข้อมูล dStatement จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าเป็นผู้เรียกขอให้ส่งและมีการยืนยันตัวตนลูกค้าแล้วเท่านั้น ซึ่งข้อมูล dStatement จะถูกนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยข้อมูลของผู้ใช้บริการจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ธนาคารที่ให้บริการ dStatement ในระยะแรก (เริ่ม 24 มกราคม 2565)

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 

ธนาคารที่อยู่ในระหว่างพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการให้บริการ dStatement

 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน)