คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

หนังสือ บริคณห์สนธิ

 

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีรายการดังต่อไปนี้

ข้อ 1.ชื่อบริษัท "บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "CIMB Thai Bank Public Company Limited"

 

ข้อ 2.บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

 

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 20 ข้อ ดังต่อไปนี้

 

 1. ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ และดำเนินกิจการทั้งปวงซึ่งเกี่ยวกับกิจการธนาคารพาณิชย์
 2. ทำการให้กู้ยืมเงิน ให้เบิกเงินเกินบัญชี ให้สินเชื่อในลักษณะอื่นใด เพื่อหาผลประโยชน์ในรูปดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
 3. ทำการซื้อขายตั๋วเงิน หลักทรัพย์หรือตราสารการเงินต่างๆ แลกเปลี่ยนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
 4. ออกหนังสือค้ำประกันหรือเลต เตอร์ออฟเครดิต รับอาวัลหรือรับรองความรับผิดหรือหนี้สินของผู้อื่น การประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้น (1) ถึง (4) จะกระทำโดยมีบุคคลค้ำประกันหรือมีสินทรัพย์จำนำ จำนองไว้กับบริษัทด้วยหรือไม่ก็ได้
 5. รับเป็นผู้ทำการซื้อขาย พันธบัตรของรัฐบาลไทย รัฐวิสาหกิจ และรัฐบาลต่างประเทศ เงินแท่ง ทองแท่ง หุ้น หุ้นกู้ของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งในและนอกประเทศตลอดจนหลักทรัพย์อย่างใดๆ ทางการเงินหรือการค้าทุกอย่าง
 6. รับฝากเงินโดยเปิดบัญชีกระแส รายวัน บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทอื่น โดยมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ย และรับฝากหลักทรัพย์ต่างๆ
 7. จัดการเงินกู้ทุกประเภทเพื่อธุรกิจของบริษัทหรือเพื่อบุคคลอื่น
 8. รับเป็นที่ปรึกษา ตัวแทน หรือผู้จัดการผลประโยชน์ หรือจัดการทรัพย์สินและธุรกิจของบุคคลใดๆ
 9. ขายและจัดการจำหน่ายหุ้น หุ้นกู้ กรมธรรม์กู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตราสารหนี้ ตราสาร หรือหลักฐานแห่งสิทธิหรือหลักทรัพย์อื่นใดต่อประชาชนทั่วไป
 10. เช่าหรือถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทั้งปวง เพื่อประกอบกิจการของบริษัท หรือเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัท
 11. ให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท หรือแต่บางส่วของทรัพย์นั้นๆ
 12. เข้าถือหุ้นหรือร่วมทุนใน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งจะเพิ่มพูนส่งเสริมผลประโยชน์ของบริษัท
 13. รับเป็นผู้แทนของธนาคารอื่นในการดำเนินธุรกิจทางธนาคารพาณิชย์
 14. ตั้งสาขาหรือตัวแทนบริษัทในประเทศไทยและต่างประเทศ
 15. ให้หลักประกันแก่บุคคลที่ทำ การงานอยู่ในบริษัท โดยจ่ายเงินให้เป็นบำเหน็จ บำนาญ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือบรรดาเงินที่พึงจ่ายตามปกติ
 16. จำหน่าย ขายหลักทรัพย์สินอย่างใดๆ ของบริษัทในกรณีที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท
 17. ประกอบธุรกิจประเภทอื่นอัน เป็นประเพณีที่ธนาคารพาณิชย์พึงกระทำ และที่บริษัทพึงกระทำได้ทั้งหมดในพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่ได้กำหนดหรือจะกำหนดขึ้น ต่อไป
 18. มอบเรื่องให้อนุญาโตตุลาการ พิจารณาและวินิจฉัย หรือฟ้องความ สู้ความ ถอนฟ้อง ยอมความ ซึ่งบริษัทเป็นโจทก์หรือเป็นจำเลยในกิจการของบริษัท หรือเกี่ยวกับกิจการของบริษัท
 19. ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต
 20. ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 

 

ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน  17,411,130,874.00  บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท) แบ่งออกเป็น 

 

: หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

 

: หุ้นบุริมสิทธิ    -ไม่มี- 

 

ทุนที่ออกและชำระแล้ว   17,411,130,874.00  บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

 

 :หุ้นบุริมสิทธิ -  ไม่มี  

 

ข้อ 5.ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร