คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและผลประโยชน์

ทางเลือกการออมเงิน ลดความผันผวนของค่าเงิน สะดวก ปลอดภัย
ทางเลือกการออมเงิน
ลดความผันผวนของค่าเงิน
สะดวก ปลอดภัย

รายละเอียดประเภทบัญชีที่ลูกค้าสามารถเลือกเปิดได้ดังนี้

FCD  บัญชีสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident)
ยอดเงินคงเหลือ แหล่งที่มาของเงินฝาก วิธีการนำฝากเงินเข้าบัญชี      การถอนเงินจากบัญชี

ไม่จำกัดจำนวน

 

• แหล่งเงินได้ในต่างประเทศ เช่น รับชำระค่าสินค้า ค่าบริการ เป็นต้น 

• รับเงินกู้จากต่างประเทศ 

• รับเงินเดือนจากต่างประเทศ

• เงินที่รับโอนจากบัญชีที่มีรายได้จากต่างประเทศ 

• เงินที่รับโอนจากบัญชี FCD อื่นของตน และบัญชี FCD ของบุคคล / นิติบุคคลไทยอื่น

• เงินตราต่างประเทศมาจากการซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกู้ยืมจากธนาคารในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการนำฝากเงิน

• รับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ

• การโอนเงินระหว่างบัญชี FCD

• นำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD

• เงินกู้จากธนาคารในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การถอนเงิน

• ถอนเพื่อชำระภาระผูกพันในต่างประเทศ 

• ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของ Non-resident รวมถึงการชำระแทนกิจการในเครือในประเทศ 

• ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD อื่นของตนเอง และบัญชี FCD ของ Resident อื่น

• ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของธนาคาร หรือผู้ประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินตราต่างประเทศตามแต่กรณี รวมถึงการชำระแทนกิจการในเครือในประเทศ 

• ถอนเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท 

• ถอนเพื่อชำระหนี้เงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสกุลต่างประเทศ ให้กับธนาคารในประเทศไทย

 

วิธีการรับเงิน 

• ถอนเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท

• ถอนเพื่อโอนเงินไปต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่ ธปท. กำหนด

• ถอนเพื่อโอนเงินระหว่างบัญชี FCD

 

 

 

 

   

 

เอกสารประกอบการนำฝากเงินเข้าบัญชี

 

เอกสารประกอบการถอนเงินจากบัญชี

• ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน

 

 

 

 

 

 

• กรณีถอนเพื่อชำระภาระผูกพันในต่างประเทศ/กรณีถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของ Non-resident รวมถึงการชำระแทนกิจการในเครือในประเทศ ต้องแสดงเอกสารภาระผูกพันตามหลักเกณฑ์ที่ธปท. กำหนด

 

 

 

FCD บัญชีสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non- Resident)
ยอดเงินคงเหลือ แหล่งที่มาของเงินฝาก วิธีการนำฝากเงินเข้าบัญชี      การถอนเงินจากบัญชี/เอกสารประกอบ
ไม่จำกัดจำนวน

• แหล่งเงินได้ในต่างประเทศ

• รับโอนมาจากบัญชี FCD อื่นของตน หรือบัญชี FCD ของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-Resident : NR) รายอื่น

• เงินตราต่างประเทศมาจากการซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกู้ยืมจากธนาคารในประเทศไทย 

• เงินตราต่างประเทศที่ถอนเงินบาทจากบัญชี NRBA หรือ NRBS ไปซื้อเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของตนเอง

• เงินตราต่างประเทศที่ชาวต่างประเทศนำเงินบาทมาซื้อเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD (เฉพาะเงินบาทที่ได้รับจากการทำงานในประเทศไทย) 

วิธีการนำฝากเงิน

• รับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ

• นำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD

• เงินที่โอนระหว่างบัญชี FCD ของบุคคล / นิติบุคคล ที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (Non-Resident : NR) รายนั้น

• เงินที่โอนจากบัญชี FCD ของบุคคล / นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อชำระภาระผูกพันให้แก่บุคคล / นิติบุคคลต่างประเทศโดยฝากเข้าบัญชี FCD

 

 

 

 

 

การถอนเงิน

• กรณีถอนรับเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ถอนได้ทุกกรณี 

 

วิธีการรับเงิน 

• ถอนเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท

• ถอนเพื่อโอนระหว่างบัญชี FCD

• ถอนเพื่อโอนไปต่างประเทศ

 

*กรณีถอนและรับเป็นเงินบาท สามารถทำได้ภายใต้วงเงิน ตามหลักเกณฑ์ที่ธปท. กำหนด ดังนี้

    1. Value Today / Tom ไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อกลุ่มบุคคล / นิติบุคคล ที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (Non-Resident : NR)  โดยรวมธุรกรรมปล่อยสภาพคล่องเงินบาทอื่น

    2. Value Spot ทำได้ไม่จำกัดจำนวน

 

ไม่เกินภาระผูกพันของ บุคคล / นิติบุคคลไทย • รับชำระจากบุคคล / นิติบุคคลไทยตามหลักเกณฑ์ที่ธปท. กำหนด 
   

 

เอกสารประกอบการนำฝากเงินเข้าบัญชี

 

เอกสารประกอบการถอนเงินจากบัญชี
กรณีนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศ ตั้งแต่ USD 200,000 หรือเทียบเท่าเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ต้องแสดงเอกสารแหล่งที่มาของเงินบาท เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น  

• ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน

 

 

 

หมายเหตุ

หมายเหตุ

1. อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

สกุลเงินที่เปิดให้บริการ

 • ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  (USD)
 • ยูโร   (EUR)
 • ปอนด์สเตอร์ลิง  (GBP)
 • ดอลลาร์สิงคโปร์    (SGD)
 • ดอลลาร์ออสเตรเลีย   (AUD)
 • เยนญี่ปุ่น  (JPY)
 • มาเลเซีย ริงกิต  (MYR)

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้

ธนาคารใช้อัตราขาย T/T SELLING ในการคำนวณขายเงินตราต่างประเทศให้ลูกค้า เพื่อนำมาฝากเข้าบัญชี FCD

ธนาคารใช้อัตรารับซื้อ T/T BUYING ในการรับแลกเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝาก (FCD) ของลูกค้า

สิทธิประโยชน์

ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  สามารถควบคุมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษีของดอกเบี้ยเงินฝาก

มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการฝากเงินในบัญชีสกุลบาท

- บุคคลธรรมดาคนไทย เสีย 15%

- นิติบุคคลไทย เสีย  1%

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่  เพื่อดูอัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ย

คลิกที่นี  เพื่อดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

หลักฐานในการเปิดบัญชี

บุคคลไทย

บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆที่ราชการออกให้ ที่มีเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย

ทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่อาศัย)

บุคคลต่างชาติ

หนังสือเดินทางต่างชาติ (Passport)

เอกสารอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด

สาขาที่ให้บริการ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อที่  02-626-7777