คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

คุณลักษณะเด่นและผลประโยชน์

ทางเลือกการออมเงิน ลดความผันผวนของค่าเงิน สะดวก ปลอดภัย
ทางเลือกการออมเงิน
ลดความผันผวนของค่าเงิน
สะดวก ปลอดภัย

เงื่อนไขและคุณสมบัติการเปิดบัญชี

รายละเอียดประเภทบัญชีที่ลูกค้าสามารถเลือกเปิดได้ดังนี้
ประเภทของบัญชี ยอดเงินคงเหลือ แหล่งที่มาของเงินฝาก เงื่อนไขการฝากเงิน เอกสารประกอบการฝากเงิน เงื่อนไขการถอนเงิน

FCD บัญชีแหล่งเงินมาจากต่างประเทศ (สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ Non- Resident)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่จำกัดจำนวน

• แหล่งเงินได้จากต่างประเทศ

• รับโอนมาจากบัญชี FCD อื่นของตนหรือของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-Resident)

• เงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศจากธนาคารในประเทศไทย

• รับชำระจากบุคคล / นิติบุคคลไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

• เงินตราต่างประเทศที่ถอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ไปซื้อเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของตนเอง

• เงินตราต่างประเทศที่ชาวต่างประเทศนำเงินบาทที่ได้รับจากการทำงาน ในประเทศไทยมาซื้อเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของตนเอง

• รับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ

• นำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD

• เงินทีโอนระหว่างบัญชี FCD ของบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (Non-Resident)

• เงินที่โอนจากบัญชี FCD ของบุคคล / นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อชำระภาระผูกพันให้แก่บุคคล/นิติบุคคลต่างประเทศโดยฝากเข้าบัญชี FCD

 

 

 

 

 

 

• กรณีนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศ ตั้งแต่ USD 50,000 หรือเทียบเท่า เพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ต้องแสดงเอกสารแหล่งที่มาของเงินบาท เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กรณีถอนรับเป็นสกุลเงินต่างประเทศถอนได้ทุกกรณี วิธีการรับเงิน

• ถอนเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท

• ถอนเพื่อโอนระหว่างบัญชี FCD*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFCD บัญชี จากต่างประเทศ (สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ Resident)

• แหล่งเงินได้จากต่างประเทศ

• เงินกู้จากต่างประเทศ

• รับเงินเดือนจากต่างประเทศ

• เงินที่รับโอนจากบัญชีที่มีรายได้จากต่างประเทศ

• รับโอนจากบัญชี FCD*

• รับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ • การโอนเงินระหว่างบัญชี FCD • ห้าม นำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD

 

• ต้องแสดงหลักฐานว่าเงินที่นำมาฝากเป็นเงินที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ

 

 

 

ถอนได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยแสดงหลักฐานประกอบการถอนตามวัตถุประสงค์ที่ถอน ดังนี้

• ถอนเพื่อชำระภาระผูกพันให้แก่บุคคลในต่างประเทศ

• ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD อื่นของตนเอง

• ถอนเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท

• ถอนเพื่อชำระหนี้เงินกู้สกุลต่างประเทศให้กับธนาคารในประเทศไทย วิธีการรับเงิน

• ถอนเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท

• ถอนเพื่อโอนระหว่างบัญชี FCD*

• ถอนเพื่อโอนเงินไปต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่ ธปท. กำหนด

DFCD บัญชีที่ไม่มีรายได้จากต่างประเทศ แบบแสดงภาระผูกพัน สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident) ไม่จำกัดจำนวน (ตามหลักฐานภาระผูกพันที่นำมาแสดง)

• แหล่งเงินได้ในต่างประเทศ

• รับโอนจากบัญชี FCD*

• เงินตราต่างประเทศที่นำเงินบาทมาซื้อเพื่อฝากเข้าบัญชี หรือกู้ยืมจากธนาคารในประเทศไทย

• รับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ • การโอนเงินระหว่างบัญชี FCD • นำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD

• ต้องแสดงหลักฐานภาระผูกพันต้องชำระในอนาคตให้กับบุคคลในต่างประเทศ หรือที่ ธปท.กำหนด

• ต้องแสดงเอกสารการเป็นธุรกิจในเครือเพิ่มเติม กรณีเป็นภาระผูกพันของธุรกิจในเครือ

• หนังสือรับรองยอดเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ซื้อเพื่อฝากโดยมีภาระผูกพัน

DSFCD บัญชี แบบไม่ภาระ (สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ Resident) ยอดคงค้างเงินต่างประเทศรวมทุกสกุลเงิน ไม่เกิน 5,000,000 เหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า (กรณีสกุลอื่น) ยอดคงค้างเงินต่างประเทศรวมทุกสกุลเงิน ไม่เกิน USD 5,000,000 หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ

1. การทำธุรกรรมของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) เช่น การฝาก ถอน และโอนเงิน ฯลฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักเกณฑ์ควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน

2. ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ USD 50,000 หรือเทียบเท่า ลูกค้าต้องลงนามใน "แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ"

3. อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

 

สกุลเงินที่เปิดให้บริการ

 • ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)

 • ยูโร (EUR)

 • ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

 • ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

 • ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

 • เยนญี่ปุ่น (JPY)

 • มาเลเซียริงกิต (MYR)

 

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้

 • ธนาคารใช้อัตราขาย T/T SELLING ในการคำนวณขายเงินตราต่างประเทศให้ลูกค้า เพื่อนำมาฝากเข้าบัญชี FCD
 • ธนาคารใช้อัตรารับซื้อ T/T BUYING ในการรับแลกเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝาก (FCD) ของลูกค้า

คลิกที่นี่  เพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 

ภาษีของดอกเบี้ยเงินฝาก FCD

มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการฝากเงินในบัญชีสกุลบาท

 • บุคคลธรรมดาคนไทย หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ 

 • นิติบุคคลไทย หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ

 

อัตราดอกเบี้ย

คลิกที่นี่ เพื่อดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 

หลักฐานการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

บุคคลไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆที่ราชการออกให้ ที่มีเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย
 • ทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่อาศัย)

บุคคลต่างชาติ

 • หนังสือเดินทางต่างชาติ (Passport)
 • เอกสารอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่ เพื่อดูอัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

            ค่าธรรมเนียมการโอนเข้า/โอนออกไปต่างประเทศ

            ค่าธรรมเนียมจากการไม่ใช้สกุลเงินต่างประเทศ

            ค่าธรรมเนียมอื่นๆ หากมี         

 

สาขาที่ให้บริการ

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อที่  02-626-7777