คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

 

การกำกับดูแลกิจการ เป็นระบบการจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่และ ความร่วมมือกันของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกรอบในการกำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ และวิธีการต่างๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าในกิจการ อันนำไปสู่ความเจริญเติบโตและความมั่นคงในระยะยาว

ธนาคารได้กำหนดกรอบโดยยึดหลักการสำคัญอันเป็นหลักมาตรฐานสากลสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

 

 1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำที่สามารถอธิบายและชี้แจงได้ (Accountability)
 2. ความสำนึกรับผิดชอบในภาระหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความ สามารถ สำหรับการกระทำของตนที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายโดยเฉพาะต่อผู้ถือหุ้น (Responsibility)
 3. การเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
 4. การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (Transparency)
 5. ยึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics)
 6. สร้างความเจริญเติบโตให้กับธนาคารและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือ หุ้นในระยะยาว (Creation of Long Term Value Added) โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นประกอบ ประสานดุลยภาพที่ดี ระหว่างความแตกต่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มและกับธนาคารด้วยความ เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
 7. การเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good Corporate Citizenship)
 8. ความสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)

 

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)