คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

"คอมมูนิตี้ ลิงค์" (Community Link) สร้างสรรค์โครงการดี คืนกลับสู่สังคมไทย ด้วยเงินทุนและศักยภาพระดับอาเซียน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและเป็นสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับมูลนิธิซีไอเอ็มบี (CIMB Foundation) เปิดตัวโครงการ "คอมมิวนิตี้ ลิงค์" (Community Link) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดหลักคือ สาขาต่างๆ ทั่วประเทศจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ด้วยการร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรในการสร้างสรรค์โครงการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่นั้นๆ อย่างแท้จริง ธนาคารได้ประสานความร่วมมือทั้งจากส่วนลูกค้า ผู้บริหาร สื่อมวลชน และพันธมิตรของธนาคาร รวมถึงริเริ่มและต่อยอดโครงการด้วยความรู้ความเข้าใจในชุมชนอย่างแท้จริง โดยการพัฒนานั้นดำเนินไปด้วยเงินทุนและศักยภาพระดับอาเซียน

 

ปัจจุบัน โครงการ "คอมมิวนิตี้ ลิงค์” นี้ มุ่งเน้นการดำเนินโครงการที่ครอบคลุม 3 ด้านหลัก อันได้แก่ การพัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้านกีฬา และการพัฒนาด้านการศึกษา โดยธนาคารได้ดำเนินโครงการภายใต้แนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยโมเดลการดำเนินโครงการระดับภูมิภาค  

 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะใดต่อโครงการอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนใกล้บ้านท่าน สามารถติดต่อมาได้ที่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือส่วนกิจกรรมสังคม สำนักสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2638 8252, 8261 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วส่งมาที่ communitylink@cimbthai.com