คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

กลุ่มซีไอเอ็มบีเป็นธนาคารชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นและเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาองค์กรที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการเงินอิสลาม กลุ่มบริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินที่ครอบคลุมถึงบริการการธนาคารเพื่อลูกค้าบุคคล รายย่อยและลูกค้าธุรกิจ บริการด้านวาณิชธนกิจ ธนาคารอิสลาม และการบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยเป็นกลุ่มธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ในอาเซียน และ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 มีพนักงานรวมประมาณ 33,000 คนและลูกค้ากว่า 25 ล้านราย

 

กลุ่มซีไอเอ็มบีเป็นธนาคารชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นและเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาระดับแนวหน้าขององค์กรในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการเงินอิสลาม

 

กลุ่มซีไอเอ็มบีมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินที่ครอบคลุมถึงบริการการธนาคารเพื่อลูกค้าบุคคล รายย่อยและลูกค้าธุรกิจ บริการด้านวาณิชธนกิจ ธนาคารอิสลาม และการบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยเป็นกลุ่มธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ในอาเซียน และ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 มีพนักงานรวมประมาณ 33,000 คนและลูกค้ากว่า 25 ล้านราย

 

กลุ่มซีไอเอ็มบี เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศมาเลเซีย ภายใต้ชื่อ CIMB Group Holdings Berhad ตั้งแต่ปี 1987 ด้วยมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 733.6 พันล้านริงกิต โดยมีเงินทุนภายใต้การจัดการของบริษัททั้งหมด 106.9 พันล้านริงกิต และเงินทุนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 69.8 พันล้านริงกิต 

 

 

CIMB Group
แสดงถึง กลุ่มเครือข่ายธนาคารครบวงจรชั้นนำ

CIMB Investment Bank
แสดงถึง กลุ่มเครือข่ายธนาคารเพื่อการลงทุน การบริหารจัดการสินทรัพย์ และ private banking

CIMB Bank
แสดงถึง เครือข่ายธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ เพื่อลูกค้ารายย่อย และลูกค้า Corporate ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และกัมพูชา

CIMB Niaga
แสดงถึง เครือข่ายธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ เพื่อลูกค้ารายย่อย และลูกค้า Corporate ในประเทศอินโดนีเซีย

CIMB Niaga
แสดงถึง เครือข่ายธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ เพื่อลูกค้ารายย่อย และลูกค้า Corporate ในประเทศอินโดนีเซีย

CIMB Thai Bank
แสดงถึง เครือข่ายธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นธนาคารพาณิชย์รายใหญ่อันดับที่ 8 ของประเทศไทย

เกี่ยวกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของธนาคารมาโดยตลอด จากนั้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กลุ่มซีไอเอ็มบี โดย CIMB Bank Berhad ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในไทยธนาคาร และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "CIMB Thai Bank Public Company Limited" ในภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งชื่อใหม่ของธนาคารนี้ นับเป็นการสะท้อนถึงการส่งผ่าน ไทยธนาคาร เข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี กลุ่มธนาคารครบวงจรอันดับ 5 ของอาเซียนอย่างเป็นทางการ

 


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“ก้าวไปสู่การเป็นธนาคารชั้นนำของอาเซียนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

 “สร้างองค์กรให้เติบโตก้าวหน้า อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าให้ลูกค้าและสังคม ด้วยบริการการเงินที่ดีเยี่ยม ก้าวทันเทคโนโลยี และเครือข่ายอาเซียนที่แข็งแกร่ง”

ธนาคารกำลังอยู่ในเส้นทางที่มุ่งมั่นเพื่อบรรลุปณิธานของธนาคาร

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กรสะท้อนหลักความคิดของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ค่านิยมนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และสถานการณ์หรือบุคคลใด แต่จะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรและเป็นหัวใจของธนาคารเรา

 

EPICC

E – เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (Enabling Talent)

P – มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Passion)

I – ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ (Integrity & Accountability)

C – ร่วมมือร่วมใจ (Collaboration)

C – มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)

 

 

โครงสร้างบริษัท


ตราสัญลักษณ์

 

 

CIMB Thai Bank
แสดงถึง เครือข่ายธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ เพื่อลูกค้ารายย่อย และลูกค้า Corporate ในประเทศไทย

 

ตราสัญลักษณ์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อสะท้อนถึงคุณค่า จุดมุ่งหมายและความเป็นตัวตนของแบรนด์ CIMB THAI  

ตราสัญลักษณ์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักดังนี้

  • Logomark ประกอบด้วยเครื่องหมาย Forward Icon (คล้ายหัวลูกศรวางอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัส)
    ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความคิดที่ก้าวหน้า
  • Logotype ประกอบด้วยชื่อขององค์กร "CIMB THAI" ภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน และภาษาไทยอยู่ด้านล่างจัดเสมอหลัง