คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

กลุ่มซีไอเอ็มบี เชื่อว่าอาเซียนจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเปิดรับความหลาก หลายจากทั่วทั้งภูมิภาค และด้วยกรอบแนวคิดแบบ ASEAN กลุ่มซีไอเอ็มบีพร้อมที่จะเปิดรับความแตกต่างด้านความคิด ความเห็น วัฒนธรรม และภาษาเสมอมา และเชื่อมโยงทุกมิติแห่งองค์ความรู้ บุคลากร และความเข้าใจอันลึกซึ้งเข้าด้วยกัน ผ่านเครือข่ายของเราทั่วทั้งภูมิภาคนี้

 

ซีไอเอ็มบีคือ ASEAN และที่นี่คือบ้านของเรา เราคือผู้ที่รู้จัก ASEAN ดีที่สุด ทำให้เราสามารถดึงทุกศักยภาพ และความแข็งแกร่งทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อนำเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลให้แก่ทุกคน ด้วยความเชื่อมั่นนี้ กลุ่มซีไอเอ็มบี พร้อมที่จะเชื่อมพลังและหล่อหลอมความหลากหลายในทุกมิติ เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคน…ได้ก้าวไปอีกขั้น

One of the top banks in ASEAN

กลุ่มซีไอเอ็มบีมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ให้บริการทางการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย และหนึ่งในกลุ่มธนาคารครบวงจรชั้นนำของอาเซียน ให้บริการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินที่ครอบคลุมถึงบริการการธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ บริการด้านวาณิชธนกิจ ธนาคารอิสลาม และการบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยมีเครือข่ายครอบคลุมทั้ง 10 ประเทศอาเซียน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา บรูไน เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และฟิลิปปินส์) และนอกเหนือจากอาเซียน กลุ่มซีไอเอ็มบี ยังมีเครือข่ายใน จีน ฮ่องกง อินเดีย เกาหลี สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มซีไอเอ็มบี มีเครือข่ายสาขาเพื่อลูกค้ารายย่อยรวม 669 สาขาครอบคลุมประเทศในอาเซียน และยังเป็นหนึ่งในธนาคารผู้ให้บริการด้านวาณิชธนกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

 

กลุ่มซีไอเอ็มบีดำเนินธุรกิจผ่าน 3 แบรนด์หลัก ได้แก่ CIMB Bank, CIMB Investment Bank และ CIMB Islamic นอกจากนี้ กลุ่มซีไอเอ็มบี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 92.5% ในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไนอากา อินโดนีเซีย และ 94.8% ในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 

กลุ่มซีไอเอ็มบี เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศมาเลเซีย ภายใต้ชื่อ CIMB Group Holdings Berhad  ด้วยมูลค่าตลาดรวม (Market Capitalisation) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กว่า 35.1 พันล้านริงกิต ปัจจุบันมีพนักงานรวมมากกว่า 35,000 คน ประจำอยู่ใน 15 ประเทศ 

CIMB Group
แสดงถึง กลุ่มเครือข่ายธนาคารครบวงจรชั้นนำ

CIMB Investment Bank
แสดงถึง กลุ่มเครือข่ายธนาคารเพื่อการลงทุน การบริหารจัดการสินทรัพย์ และ private banking

CIMB Bank
แสดงถึง เครือข่ายธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ เพื่อลูกค้ารายย่อย และลูกค้า Corporate ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และกัมพูชา

CIMB Niaga
แสดงถึง เครือข่ายธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ เพื่อลูกค้ารายย่อย และลูกค้า Corporate ในประเทศอินโดนีเซีย

CIMB Niaga
แสดงถึง เครือข่ายธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ เพื่อลูกค้ารายย่อย และลูกค้า Corporate ในประเทศอินโดนีเซีย

CIMB Thai Bank
แสดงถึง เครือข่ายธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นธนาคารพาณิชย์รายใหญ่อันดับที่ 8 ของประเทศไทย

เกี่ยวกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของธนาคารมาโดยตลอด จากนั้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กลุ่มซีไอเอ็มบี โดย CIMB Bank Berhad ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในไทยธนาคาร และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "CIMB Thai Bank Public Company Limited" ในภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งชื่อใหม่ของธนาคารนี้ นับเป็นการสะท้อนถึงการส่งผ่าน ไทยธนาคาร เข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี กลุ่มธนาคารครบวงจรอันดับ 5 ของอาเซียนอย่างเป็นทางการ

 


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“ก้าวไปสู่การเป็นธนาคารชั้นนำของอาเซียนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

 “สร้างองค์กรให้เติบโตก้าวหน้า อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าให้ลูกค้าและสังคม ด้วยบริการการเงินที่ดีเยี่ยม ก้าวทันเทคโนโลยี และเครือข่ายอาเซียนที่แข็งแกร่ง”

ธนาคารกำลังอยู่ในเส้นทางที่มุ่งมั่นเพื่อบรรลุปณิธานของธนาคาร

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กรสะท้อนหลักความคิดของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ค่านิยมนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และสถานการณ์หรือบุคคลใด แต่จะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรและเป็นหัวใจของธนาคารเรา

 

EPICC

E – เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (Enabling Talent)

P – มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Passion)

I – ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ (Integrity & Accountability)

C – ร่วมมือร่วมใจ (Collaboration)

C – มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)

 

 

โครงสร้างบริษัท

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
 • บจ. เวิลด์ลีส

ตราสัญลักษณ์

 

 

CIMB Thai Bank
แสดงถึง เครือข่ายธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ เพื่อลูกค้ารายย่อย และลูกค้า Corporate ในประเทศไทย

 

ตราสัญลักษณ์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อสะท้อนถึงคุณค่า จุดมุ่งหมายและความเป็นตัวตนของแบรนด์ CIMB THAI  

ตราสัญลักษณ์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักดังนี้

 • Logomark ประกอบด้วยเครื่องหมาย Forward Icon (คล้ายหัวลูกศรวางอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัส)
  ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความคิดที่ก้าวหน้า
 • Logotype ประกอบด้วยชื่อขององค์กร "CIMB THAI" ภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน และภาษาไทยอยู่ด้านล่างจัดเสมอหลัง