คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

การดำเนินธุรกิจยุคใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิด Digital Distruption ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากมาย ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมามี โมเดลธุรกิจ รูปแบบหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง นั่นก็คือ Sustainable Business หรือ ธุรกิจยั่งยืน ที่ไม่ได้มุ่งแต่การแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว สำหรับใครก็ตามที่อยากร่วมสร้าง ธุรกิจยั่งยืน เรามาทำความรู้จักโมเดลธุรกิจนี้ให้มากขึ้น 

 

ความยั่งยืน คืออะไร

ก่อนที่เราจะไปพูดถึง โมเดลธุรกิจ เรามาพูดถึงเรื่อง ความยั่งยืน ที่หมายถึง การดำรงอยู่หรือคงอยู่ต่อไปได้อย่างยาวนาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจนเกิดปัญหาการขาดแคลน หรือเสื่อมโทรมในอนาคต ซึ่งแนวคิดหลักของความยั่งยืน จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา 3 เรื่องหลัก ๆ คือ

 

1. การพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจ

การพัฒนาเศรษฐกิจ ควรคำนึงถึงการกระจายรายได้ ความเสมอภาค รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร

 

2. การพัฒนาเรื่องสังคม

จะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษา และความปลอดภัย

 

3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันมลพิษ และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

 

ความยั่งยืน เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้

 

 

โมเดลธุรกิจ Sustainable Business คืออะไร

ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Business) คือธุรกิจที่ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ ที่ไม่ได้มุ่งหวังแค่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว การสร้างคุณค่าให้กับสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ที่สหประชาชาติกำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

 

การสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มีหลายแนวทาง และขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของธุรกิจนั้น อย่างไรก็ตาม หลักการที่สำคัญคือ การหาความสมดุลระหว่างการสร้างผลกำไร การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของ Stakeholders ทั้งหมด และการตอบสนองต่อแนวโน้มทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งตัวอย่างของโมเดลธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ที่มีการนำมาใช้ในประเทศไทย ได้แก่

 

1. ธุรกิจของเล่นที่ทำจากไม้ยางพารา

เป็นการนำเอาเศษไม้ที่ไม่มีมูลค่ามาสร้างเป็นของเล่นที่เสริมพัฒนาการของเด็ก เช่น บล็อกตัวต่อ โดยใช้ไม้ยางพารามีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย เหมาะกับการทำของเล่น และมีการจัดการขยะและก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อดีของธุรกิจของเล่นไม้ยางพารา ก็คือ ของเล่นไม้ยางพารามีความหลากหลาย พัฒนาสินค้าให้เหมาะกับวัยและทักษะของเด็ก ในขณะที่ผู้บริโภคเองก็มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และนิยมใช้สินค้าที่ผลิตภายใต้แนวคิด Sustainable อีกทั้งยังช่วยสร้างรายได้และก่อให้เกิดการจ้างงาน

 

2. ธุรกิจเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุรีไซเคิล

ธุรกิจเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุรีไซเคิล เป็นโมเดลธุรกิจยั่งยืน ที่น่าสนใจโดยเฉพาะสายแฟชั่น ซึ่งเป็นการนำ เสื้อผ้าเก่า เศษผ้าเหลือใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระดุม ซิป ฯลฯ มาแปรรูปเป็นสินค้าใหม่ ช่วยลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ โดยตัวอย่างโมเดลธุรกิจนี้ ได้แก่

 

 

2.1 ของเก่า เอามาแปลงใหม่ ด้วยการ Upcycling

เป็นการออกแบบสินค้าที่มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร จากการนำเสื้อผ้าเก่า เศษผ้า หรือวัสดุเหลือใช้ มาแปรรูปเป็นเสื้อผ้าใหม่ กระเป๋า รองเท้า หรือเครื่องประดับ ทำให้กลายเป็นสินค้าใหม่ และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้สินค้าอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม

 

2.2 การนำขยะมาผลิตเสื้อผ้าจากเส้นใยรีไซเคิล

อาทิเช่น ขวดพลาสติก สามารถนำมารีไซเคิลเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ซึ่งสามารถนำมาผลิตเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

 

2.3 เช่าเสื้อผ้าแทนการซื้อใหม่

ในบางโอกาสที่เราต้องใช้เสื้อผ้าที่เหมาะกับสถานการณ์ต่าง ๆ การซื้อเสื้อผ้าใหม่ แต่ใส่ไม่กี่ครั้ง หลายคนอาจมองว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ จะดีกว่าไหม ถ้าเราลดการซื้อเสื้อผ้าใหม่ ช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดเงิน ด้วยการให้บริการเช่าเสื้อผ้าสำหรับงานพิเศษ หรือใช้งานทั่วไป ส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้สินค้าอย่างคุ้มค่า

 

ซึ่งข้อดีของธุรกิจเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุรีไซเคิลคือ ช่วยลดปริมาณขยะเสื้อผ้า ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ สร้างงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

 

3. ธุรกิจโรงแรมที่มีการลดการใช้พลังงาน

ธุรกิจโรงแรมที่มีการลดการใช้พลังงาน เป็นโมเดลธุรกิจยั่งยืนที่ส่งผลดีต่อทั้งธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งในประเทศไทยก็เริ่มมีหลายโรงแรม นำรูปแบบนี้มาใช้ ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุน แต่ยังช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ โดยโมเดลธุรกิจยั่งยืนสำหรับธุรกิจโรงแรมที่มีการลดการใช้พลังงาน มีดังนี้

 

3.1 การออกแบบอาคารให้ประหยัดพลังงาน

เช่น ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ใช้กระจกประหยัดพลังงาน ออกแบบให้แสงธรรมชาติส่องผ่านเข้ามาในอาคารได้

 

3.2 ระบบไฟฟ้า

เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ติดตั้งระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้า ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

 

3.3 ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

เช่น หัวก๊อกน้ำแบบเซ็นเซอร์ ฝักบัวประหยัดน้ำ ระบบรีไซเคิลน้ำ เป็นต้น

 

ข้อดีของธุรกิจโรงแรมที่มีการลดการใช้พลังงาน คือช่วยลดภาวะโลกร้อน ประหยัดต้นทุน ลดการใช้พลังงานช่วยลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดลูกค้า โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ยั่งยืน และเลือกพักในโรงแรมที่ประหยัดพลังงาน

 

4. ธุรกิจกระดาษที่มีการปลูกไม้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

ธุรกิจกระดาษ ถือเป็นโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนและสามารถสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าเพื่อผลิตกระดาษ รวมถึงการนำเอาเศษกระดาษมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ตัวอย่างของโมเดลนี้ ได้แก่

 

 

4.1 การปลูกป่าเพื่อผลิตกระดาษ

โดยบริษัทกระดาษเป็นเจ้าของหรือเช่าพื้นที่เพื่อปลูกป่าสำหรับผลิตกระดาษ มีการจัดการป่าอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาแปรรูปเป็นกระดาษ

 

4.2 การสนับสนุนเกษตรกรปลูกไม้สำหรับผลิตกระดาษ

ส่งผลให้เกษตรกรได้รับเงินสนับสนุนและความรู้ในการปลูกไม้ ในขณะที่บริษัทกระดาษที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ก็จะได้วัตถุดิบในราคาที่ยุติธรรม เนื่องจากมาจากแหล่งผลิตโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

 

4.3 การรีไซเคิลกระดาษ

กระดาษรีไซเคิลสามารถนำมาผลิตเป็นกระดาษใหม่ได้ อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

ข้อดีของธุรกิจกระดาษที่มีการปลูกไม้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างงานให้กับเกษตรกร คนงานในโรงงาน โดยการซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและจ้างงานในท้องถิ่น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการใช้ไม้ที่ปลูกเอง 

 

ธุรกิจที่อาศัยความยั่งยืน คือ โมเดลธุรกิจที่สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ช่วยเพิ่มยอดขาย สร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ และส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ จะเห็นได้ว่า โมเดลธุรกิจยั่งยืน ไม่เพียงแค่ดีต่อโลกและสังคมเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของธุรกิจอีกด้วย

 

และถ้าหากคุณมีความฝันที่อยากสร้างธุรกิจยั่งยืน เพิ่มความมั่งคั่งให้ธุรกิจ ขอแนะนำ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Platinum Savings บัญชีเงินฝากที่เจ้าของธุรกิจต้องมี ให้ดอกเบี้ยสูงตั้งแต่บาทแรก ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-626-7771 หรือ คลิกที่นี่