คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ดอกเบี้ยสูง คล่องตัวสูง รับดอกเบี้ยทุกเดือน
ดอกเบี้ยสูง
คล่องตัวสูง
รับดอกเบี้ยทุกเดือน

เงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (Speed D+)

การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบยอดรวม (Tier Rate)

คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่บาทแรก ด้วยอัตราดอกเบี้ยเดียวกันทั้งจำนวนของยอดเงินฝากในบัญชี ณ สิ้นวัน

 

 

ยอดเงินฝาก (บาท)

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000
0.80%
มากกว่า 100,000 ถึง 5,000,000 1.88%
มากกว่า 5,000,000 0.50%

 

 

อัตราดอกเบี้ยข้างต้นอ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ร้อยละต่อปี) ล่าสุด

ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยลูกค้าสามารถอ้างอิงข้อมูลล่าสุดได้ที่ www.cimbthai.com เลือกเมนู “อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

 

เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้เปิดบัญชี

 • ช่องทางการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (“Speed D+”)
 1. ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น(1)
 2. ผ่านช่องทางสาขา สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และลูกค้าชาวต่างชาติ

(1)กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking สาขาเจ้าของบัญชีจะระบุเป็นสาขาสำนักงานใหญ่ถนนหลังสวน

 • ลูกค้าผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • ลูกค้าต้องมี E-Mail address และสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เพื่อใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน
 • ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ได้สูงสุดคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ เป็นประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 • บัญชีเงินฝาก Speed D+ เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจะจัดส่ง e-Statement ให้กับลูกค้าทุกวันที่ 1 ของเดือน ตามอีเมลที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคาร
 • ลูกค้าไม่สามารถขอบัตรเดบิตเพื่อใช้ทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านบัญชีเงินฝาก Speed D+ ได้

 

 

ประกาศ! ธนาคารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ฯ ดังรายละเอียดข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ตามเงื่อนไขหลักในเอกสารข้อมูลขั้นต่ำของผลิตภัณฑ์ โดยมีผลกับลูกค้าบัญชี Speed D+ ทุกราย

 

 

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้า สปีดดีพลัส

ตารางเปิดเผยข้อมูล