คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ดอกเบี้ยสูง คล่องตัวสูง รับดอกเบี้ยทุกเดือน
ดอกเบี้ยสูง
คล่องตัวสูง
รับดอกเบี้ยทุกเดือน

 

กรณีการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบยอดรวม (Tier Rate)

 

ยอดเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000,000 0.80%
มากกว่า 2,000,000 ถึง 3,000,000 1.60%
มากกว่า 3,000,000 ถึง 500,000,000 0.50%
มากกว่า 500,000,000 0.20%

อัตราดอกเบี้ยข้างต้นอ้างอิงตามประกาศ “อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ร้อยละต่อปี) ครั้งที่ 14/2564” มีผลวันที่ 8 ธันวาคม 2564

ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยลูกค้าสามารถอ้างอิงข้อมูลล่าสุดได้ที่ www.cimbthai.com

เลือกเมนู “อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก”

 

        เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้เปิดบัญชี

 
 • ช่องทางการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (“Speed D+”)

1) ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น(1)
2) ผ่านช่องทางสาขา สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และต่างชาติ

(1)กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking สาขาเจ้าของบัญชีจะระบุเป็นสาขาสำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน

 • ลูกค้าผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ได้สูงสุดคนละ 1 บัญชีเท่านั้น โดยกรณีลูกค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไขเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝาก Speed D+(2) ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีไปเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี ซีไอเอ็มบี ไทย (“Speed D”)

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ยังคงมีบัญชีเงินฝาก Speed D จะไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ เพิ่มเติมได้

(2)กรุณาศึกษาและทำความเข้าใจ วิธีการรักษาประเภทบัญชีเงินฝาก Speed D+”

 • ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 • บัญชีเงินฝาก Speed D+ และ Speed D เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจะจัดส่ง e-Statement ให้กับลูกค้าทุกสิ้นเดือน ตามอีเมลที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคาร
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับบัญชีเงินฝาก Speed D+ และ Speed D เป็นรายเดือน ณ วันสิ้นเดือนนั้นๆ
 • คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบยอดรวม (Tier Rate) โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากตามยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากทุกสิ้นวัน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเดียวกันทั้งจำนวนของยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝาก ณ สิ้นวัน ทั้งยอดเงินฝาก ตั้งแต่บาทแรก

(1) สำหรับบัญชีเงินฝาก Speed D+ มีรายละเอียดดังนี้

- ยอดฝากมากกว่า 0 - 2,000,000 บาท                            อัตราดอกเบี้ย 0.80% ต่อปี ทั้งยอดเงินฝาก ตั้งแต่บาทแรก

- ยอดฝากมากกว่า 2,000,000 - 3,000,000 บาท       อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี ทั้งยอดเงินฝาก ตั้งแต่บาทแรก

- ยอดฝากมากกว่า 3,000,000 - 500,000,000 บาท    อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี ทั้งยอดเงินฝาก ตั้งแต่บาทแรก

- ยอดฝากมากกว่า 500,000,000 บาท                   อัตราดอกเบี้ย 0.20% ต่อปี ทั้งยอดเงินฝาก ตั้งแต่บาทแรก

 (2) สำหรับบัญชีเงินฝาก Speed D มีรายละเอียดดังนี้

- ยอดฝาก 0 - 3,000,000 บาท                            อัตราดอกเบี้ย 0.80% ต่อปี ทั้งยอดเงินฝาก ตั้งแต่บาทแรก

- ยอดฝากมากกว่า 3,000,000 - 500,000,000 บาท    อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี ทั้งยอดเงินฝาก ตั้งแต่บาทแรก

- ยอดฝากมากกว่า 500,000,000 บาท                   อัตราดอกเบี้ย 0.20% ต่อปี ทั้งยอดเงินฝาก ตั้งแต่บาทแรก

ทั้งนี้ อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศ ณ ปัจจุบัน

 • ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝาก Speed D เป็นบัญชีที่ธนาคารใช้สำหรับเปลี่ยนประเภทบัญชี สำหรับกรณีที่ลูกค้าไม่ได้คงสถานะทางการเงินตามธนาคารกำหนด  ดังนั้นลูกค้าไม่สามารถขอเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D ได้
 • ลูกค้าไม่สามารถขอบัตรเดบิตเพื่อใช้ทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านบัญชีเงินฝาก Speed D+ หรือ Speed D ได้

 

 

สำคัญ โปรดศึกษาและทำความเข้าใจก่อนเปิดบัญชี

 

วิธีการรักษาประเภทบัญชีเงินฝาก Speed D+

1.      ลูกค้าต้องคงหรือเพิ่ม AUM(1) และสัดส่วนผลิตภัณฑ์การลงทุน หรือ CUM(2) ขั้นต่ำกับธนาคารตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1

มูลค่า AUM หรือ CUM รวม:  ตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ถือครอง:  2 ผลิตภัณฑ์ขึ้นไป
สัดส่วนผลิตภัณฑ์การลงทุน:  1 ล้านบาท ขึ้นไป

ลูกค้าสามารถคงหรือเพิ่ม AUM / CUM และสัดส่วนผลิตภัณฑ์การลงทุน ได้มากกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำได้ โดยอ้างอิงตาม "เงื่อนไขการจัดกลุ่มสมาชิกลูกค้า CIMB Preferred" ดังตารางที่ 2 ด้านล่างนี้

 

ตารางที่ 2

ชื่อสถานะสมาชิก CIMB Preferred มูลค่ารวม AUM/CUM จำนวนผลิตภัณฑ์ธนาคารที่ถือครอง

มูลค่าสัดส่วน

ผลิตภัณฑ์ลงทุน

Private Wealth ตั้งแต่ 30 ล้านบาท ขึ้นไป 2 ผลิตภัณฑ์ 5 ล้านบาท ขึ้นไป
Preferred Elite ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 29.99 ล้านบาท 2 ผลิตภัณฑ์ 3 ล้านบาท ขึ้นไป
Preferred ตั้งแต่  3 ล้านบาท ถึง 9.99 ล้านบาท 2 ผลิตภัณฑ์ 1 ล้านบาท ขึ้นไป

(1)AUM หรือ Asset Under Management หมายถิง "สินทรัพย์" ภายใต้การจัดการของธนาคาร

(2)CUM หรือ Credit Under Management หมายถึง "สินเชื่อ" ภายใต้การจัดการของธนาคาร

 

 

2. ลูกค้าต้องคงหรือเพิ่มจำนวนและมูลค่าของ AUM หรือ CUM ตามตารางที่ 1 หรือ 2 ตลอดระยะเวลาที่ถือครองบัญชีเงินฝาก Speed D+

สำคัญ! การปรับปรุงประเภทบัญชี Speed D+ เป็นบัญชี Speed D หรือจากบัญชี Speed D เป็นบัญชี Speed D+

2.1   กรณีที่ลูกค้าไม่ได้เป็นสมาชิก CIMB Preferred ที่มีสถานะ Preferred หรือ Preferred Elite หรือ Private Wealth ณ วันที่ถือครองบัญชีเงินฝาก Speed D+ ธนาคารจะพิจารณาปรับปรุงประเภทบัญชีฯ ตามรายละเอียดดังนี้

(1)    พิจารณาปรับปรุงประเภทบัญชีฯ ในวันที่ 15 ของเดือนที่ 7 นับแต่วันที่เปิดบัญชี Speed D+

(2)    พิจารณาปรับปรุงประเภทบัญชีฯ ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ปรับปรุงประเภทบัญชีฯ ล่าสุด

2.2   กรณีสมาชิก CIMB Preferred ที่มีสถานะ Preferred หรือ Preferred Elite หรือ Private Wealth ณ วันที่ถือครองบัญชีเงินฝาก Speed D+ ธนาคารจะพิจารณาปรับปรุงประเภทบัญชีฯ ตามรายละเอียดดังนี้

(1)    พิจารณาปรับปรุงประเภทบัญชีฯ ในวันที่ 15 ของเดือนมกราคม และ กรกฎาคม ของทุกปี (หรือตามข้อกำหนดของการเป็นสมาชิก CIMB Preferred)

(2)    กรณีที่ลูกค้าแจ้งความประสงต่อธนาคารว่าไม่ขอเป็นสมาชิก CIMB Preferred และ/หรือมิได้ถือครองผลิตภัณฑ์ของธนาคาร** แล้ว ธนาคารจะพิจารณาปรับปรุงประเภทบัญชีฯ ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ปรับปรุงล่าสุด

**ตามรายละเอียด "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ CIMB Preferred Your Choices" ของวาระนั้นๆ ระหว่างปีปฏิทิน

 

หมายเหตุ

 1. ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝาก จากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ ปัจจุบันได้จาก www.cimbthai.com หรือ ติดต่อ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือ CIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. - 20:00 น.
 2. ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก CIMB Preferred การจัดกลุ่มสถานะสมาชิก และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ได้จาก https://preferred.cimbthai.com/
 3. ลูกค้าสมาชิก CIMB Preferred สามารถตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก CIMB Preferred ของท่านได้ที่ แอปพลิเคชัน myPreferred
 4. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้จาก https://preferred.cimbthai.com กรณีมีการโต้แย้งให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 5. ธนาคารจะแจ้งเตือนการปรับปรุงประเภทบัญชีเงินฝาก Speed D+ และ Speed D ในช่วงก่อนและหลังการปรับปรุง ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ผ่านทางอีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับธนาคาร หรือ ผ่านทาง “การแจ้งเตือน” (Notification) ในแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking และ/หรือ แอปพลิเคชัน myPreferred (สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น) หรือ แจ้งผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าสามารถเลือกเปิดรับการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันได้จากการตั้งค่าของอุปกรณ์ของลูกค้า

 

 

 

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล