คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

อัตราดอกเบี้ย
ยอดเงินในการเปิดบัญชี

เงื่อนไขสำหรับบริการ

1.  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล และนิติบุคคลที่มิได้แสวงหากำไร ที่มียอดขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และไม่มีสินเชื่อกับธนาคาร

2.  จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาท

3.  จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่ายตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

4.  สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 รายสามารถเปิดได้เพียง 1 บัญชี

5.  การคำนวณการจ่ายดอกเบี้ยแบบตามลำดับขั้นของยอดเงินฝาก (Tier) โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามยอดคงเหลือในบัญชีแต่ละวัน 

     ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนี้

     ดอกเบี้ย ณ สิ้นวัน = (ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ณ สิ้นวัน x อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะนั้น)

                                                                                       365 หรือ 366 วัน                        

6.  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติทั่วไป

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ยอดเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยต่อปี

น้อยกว่า  5,000,000 บาท

0.50%

ตั้งแต่  5,000,000 - 45,000,000 บาท

1.88%

มากกว่า  45,000,000 บาท

0.50%

หมายเหตุ: อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  CIMB Business Service 02 626 7771

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8:30 – 17:00 น. หรืออีเมล tbhotline@cimbthai.com