คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ลงทุนเพื่อธุรกิจของคุณ
การันตีดอกเบี้ยสูง
ยอดเงินในการเปิดบัญชี
กำหนดระยะเวลาฝากได้

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 

บริษัท จำกัด / บริษัท มหาชน

1) หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

2) หนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)

3) รายงานการประชุม, หนังสือแสดงความประสงค์ หรือเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลเห็นชอบให้ทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร พร้อมด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

·     ระบุความประสงค์ในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน

·     ระบุผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน

·     ระบุผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร, ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน

·     ระบุเงื่อนไขในการสั่งจ่ายหรือทำธุรกรรม

4) หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้ได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนนิติบุคคล มิใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

5) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุด

6) เอกสารการแสดงตนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลดังต่อไปนี้

 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล เอกสารการแสดงตน

1) ผู้ลงนามในการทำธุรกรรมทางการเงินกับ

ธนาคาร (เช่น เปิดบัญชี) ทุกท่าน

2) ผู้ลงนามในการทำธุรกรรมกับธนาคาร

(เช่น สั่งจ่ายเงินจากบัญชี) ทุกท่าน

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รุ่นใหม่ที่ระบุเลขประจำตัวประชำชนบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวที่รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ (กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้ขอเอกสารหรือข้อมูลชื่อประเทศเจ้าของสัญชาติ)

 

- ทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรแสดงตนของบุคคลสัญชาติไทยไม่ระบุที่อยู่ไว้บนบัตร) และให้ขอเอกสาร/ข้อมูลแสดงถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย หรือที่อยู่ที่สามาถติดต่อได้ (กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย)

3) ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25

ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

*(เฉพาะทอดที่ 1 เท่านั้น)

4) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกท่าน

5) ผู้บริหารระดับสูงสุดของนิติบุคคล

6) ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

บัตรประจำตัวประชาชน หรือ

บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ

บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือ

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รุ่นใหม่ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หรือ หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ (กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้ขอเอกสารหรือข้อมูลชื่อประเทศเจ้าของสัญชาติ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย TB Hotline 02 626 7771

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8:30 – 17:00 น. หรืออีเมล tbhotline@cimbthai.com