คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน
วันที่ รายการ
03/10/66 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 4/2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566
14/06/66 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 3/2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566
19/04/66 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 2/2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566
03/02/66 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 1/2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
30/12/65 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 3/2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566
16/12/65 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 2/2565 มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565
04/10/65 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 1/2565 มีผลตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2565
24/06/65 อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ มีผลวันที่  27 มิถุนายน 2565
24/12/64 อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับมีผลตั้งแต่วันที่ 27ธันวาคม 2564 
08/12/64 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 2/2564 มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
31/03/64 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 1/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
09/04/63 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 3/2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563  (0 KB)
25/03/63 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 2/2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563  (0 KB)
13/02/63 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 1/2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  (0 KB)
31/01/62 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 1/2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2562  (39 KB)
15/06/60 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 1/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560  (346 KB)
13/05/59 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 1/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559  (34 KB)
25/09/58 อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ (เริ่มใช้ 30 ตุลาคม 2558)  (61 KB)
01/07/58 รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ (เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558)  (47 KB)
23/05/58 ประกาศ อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดของเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 2/2558 (มีผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2558)  (30 KB)
27/03/58 ประกาศ อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดของเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 1/2558 (มีผลวันที่ 27 มีนาคม 2558)  (33 KB)
01/04/57 ประกาศ อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดของเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 2/2558 (มีผลวันที่ เมษายน 2557)  (31 KB)
09/01/57 ประกาศ อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดของเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 1/2558 (มีผลวันที่ 9 มกราคม 2557)  (33 KB)
11/04/56 รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ (เริ่มตั้งแต่ 11 เมษายน 2556)  (47 KB)
01/04/56 รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ (เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2556)  (47 KB)
31/10/55 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ครั้งที่ 1/2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555  (32 KB)
30/03/55 อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ (เริ่มใช้ 1 พฤษภาคม 2555)  (43 KB)