คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

 

 

 

 

วันที่ รายการ
30/04/67 เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
11/05/65  เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
31/08/61 เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561
31/01/61 เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบัญชีฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
19/04/60 เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
14/03/59 เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559
03/03/57 เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2557
20/02/57 เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
09/01/57 เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557
05/03/53 เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2553