คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน
วันที่ รายการ
08/02/54 *ยกเลิก*อัตราดอกเบี้ยโปรแกรมเงินฝากพิเศษสำหรับลูกค้าสถาบัน ครั้งที่ 2/2553 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป
download (Size 14 KB)
29/10/53 อัตราดอกเบี้ยโปรแกรมเงินฝากพิเศษสำหรับลูกค้าสถาบัน ครั้งที่ 2/2553 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
download (Size 26 KB)
22/10/53

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5/2553 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2553

download (Size 226 KB)

15/10/53

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้าสถาบันและเงื่อนไข ครั้งที่ 4/2553 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2553

download (Size 141 KB)

16/07/53

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้าสถาบันและเงื่อนไข ครั้งที่ 3/2553 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2553

download (Size 75 KB)

02/07/53

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้าสถาบันและเงื่อนไข ครั้งที่ 2/2553 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2553

download (Size 4 MB)

21/04/53

ยกเลิกอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้าสถาบัน สำหรับโปรแกรมเงินฝากพิเศษ ครั้งที่ 1/2553

download (Size 12 KB)

02/04/53

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้าสถาบันและเงื่อนไข ครั้งที่ 1/2553 เร่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2553

download (Size 1 MB)

02/04/53 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้าสถาบัน สำหรับโปรแกรมพิเศษ ครั้งที่ 1/2553 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2553
download (Size 1 MB)
28/04/52

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้าสถาบันและเงื่อนไข ครั้งที่ 7/2552 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2552

download (Size 147 KB)

01/04/52

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้าสถาบันและเงื่อนไข ครั้งที่ 6/2552 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552

download (Size 287 KB)

17/03/52

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้าสถาบันและเงื่อนไข ครั้งที่ 6/2552 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552

download (Size 1 MB)

10/03/52

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้าสถาบันและเงื่อนไข ครั้งที่ 4/2552 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2552

download (Size 1 MB)

30/01/52

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้าสถาบันและเงื่อนไข ครั้งที่ 3/2552 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2552

download (Size 1 MB)

20/01/52

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้าสถาบันและเงื่อนไข ครั้งที่ 2/2552 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552

download (Size 485 KB)

09/01/52

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้าสถาบัน และเงื่อนไข ครั้งที่ 1/2552 มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2552

download (Size 195 KB)

19/12/51

ประกาศ ครั้งที่ 12/2551 (มีผลวันที่ 19 ธันวาคม 2551)

download (Size 495 KB)

15/12/51

ประกาศมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป

download (Size 498 KB)

08/12/51

ยกเลิกโปรแกรมเงินฝากพิเศษ ครั้งที่ 7/2551 ตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2551

download (Size 106 KB)

08/12/51

ประกาศมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป

download (Size  510 KB)

21/11/51

โปรแกรมเงินฝากพิเศษ ครั้งที่ 7/2551 เริ่มใช้ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2551

download (Size  124 KB)

21/11/51

ประกาศมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป

download (Size  524 KB)

03/11/51

โปรแกรมเงินฝากพิเศษ ครั้งที่ 6/2551 เริ่มใช้ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2551

download (Size  122 KB)

03/11/51

ประกาศมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป

download (Size  527 KB)

06/10/51

โปรแกรมเงินฝากพิเศษ ครั้งที่ 5/2551 เริ่มใช้ตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2551

download (Size  127 KB)

22/09/51

ประกาศมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

download (Size  515 KB)

13/08/51

ประกาศมีผล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551

download (Size  364 KB)

25/07/51

ประกาศมีผล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2551

download (Size  368 KB)

16/07/51

ประกาศมีผล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2551

download (Size  353 KB)

07/07/51

ประกาศมีผล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2551

download (Size  373 KB)

30/06/51

ประกาศมีผล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2551

download (Size  360 KB)

29/02/51

ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551

download (Size  379 KB)