คุณอยู่ที่

 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • เงินฝาก
 • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

บัญชีกระแสรายวัน
ฟรี ทุกธุรกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์

เงื่อนไขและเอกสาร

ในการขอเปิดบัญชี

 เปิดบัญชีง่าย ๆ ที่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา เงื่อนไขและข้อกำหนดมีดังนี้:

 • เปิดบัญชีเป็นเงินบาท 1 บัญชีต่อ 1 ลูกค้า และไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
 • รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำต่อเดือนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ของบัญชี
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรและหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/นิติบุคคลที่รัฐถือหุ้น รวมถึงนิติบุคคลอื่นที่ธนาคารกำหนด ไม่รวมถึงลูกค้าสถาบันการเงิน บริษัทประกัน กองทุน สหกรณ์และนิติบุคคลที่กำหนดโดยธนาคาร
 • ลูกค้าบุคคลธรรมดาต้องยื่นเอกสารแสดงตนของผู้ประกอบธุรกิจที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ หรือ ภ.พ. 20
 • สามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันได

ยอดเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ขั้นที่ 1 ยอดเงินต่ำกว่า 200,000 บาท(1) 0.00%
ขั้นที่ 2 ยอดเงินตั้งแต่ 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท(2) 0.25%
ขั้นที่ 3 ยอดเงินตั้งแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท(3) 0.40%
ขั้นที่ 4 ยอดเงินตั้งแต่ 500,000,000 บาท ขึ้นไป(4) 0.25%
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่จะได้รับ

(1) = 0.00% 

(2) = 0% - 0.24% 

(3) = 0.24% - 0.40%

(4) = 0% - 0.40%

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และอัตราดอกเบี้ยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย TB Hotline 02 626 7771

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8:30 – 17:00 น. หรืออีเมล tbhotline@cimbthai.com

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์นี้

คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี