คุณอยู่ที่

 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • เงินฝาก
 • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ธุรกรรมเป็นสกุลเงินริงกิต
สะดวก รวดเร็ว
อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ
ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้ขอใช้บริการ

 

บริษัท จำกัด / บริษัท (มหาชน) จำกัด

1. บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของผู้มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบัตรไม่แสดงที่อยู่)

 • กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ผู้มีอำนาจลงนาม 
 • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป

2. รายงานการประชุมที่มีมติให้มีการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมกำหนด ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย

3. หนังสือรับรอง/หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

4. บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

5. บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แสดงตรายาง) (ถ้ามี) หรือ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไข(หากเปลี่ยนแปลงตรายาง)(ถ้ามี)

6. หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท (แบบบอจ. 2)

7. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

8. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

9. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

1. บัตรประชาชน แนบสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล (ในกรณีบุคคลต่างชาติ – หนังสือเดินทาง / ที่อยู่ที่พำนักในประเทศไทย)

 • กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ผู้มีอำนาจลงนาม
 • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป

2. รายงานการประชุมที่มีมติให้มีการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมกำหนด ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย

3. หนังสือรับรอง/หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

4. หนังสือจัดตั้งห้าง หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน / ข้อบังคับ (ถ้ามี)

5. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

 

ร้านค้าจดทะเบียน

1. เอกสารแสดงตนของเจ้าของร้านค้า

2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อผู้ขอจดทะเบียน

3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย TB Hotline 02 626 7771

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8:30 – 17:00 น. หรืออีเมล tbhotline@cimbthai.com