คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงิน

ประเภทของการให้บริการทางการเงิน

ด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน

ด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน ระยะเวลาดำเนินการ
1. การยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

การร้องเรียนผ่านช่องทาง Call Center

ทันที

การร้องเรียนผ่านช่องทาง Web site

1 วันทำการ

การร้องเรียนช่องทาง Facebook

1 วันทำการ

การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1 วันทำการ

การร้องเรียนเป็นหนังสือผ่านไปรษณีย์ 

7 วันทำการ

การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่หรือสาขา

ทันที
2. การแจ้งยุติหรือความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนสำหรับทุกช่องทางการร้องเรียน

ธนาคารจะดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลความคืบหน้าและกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบในกรณีที่ธนาคารยังดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ

15 วันทำการ

ด้านสินเชื่อ

ด้านสินเชื่อ ระยะเวลาดำเนินการ
3. การไถ่ถอนหลักประกันสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย

กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้น ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้

15 วันทำการ

กรณี Refinance ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้

25 วันทำการ

4. การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับสินเชื่อบุคคลธรรมดาตารางย่อย ธนาคารแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน

5. การออกหนังสือยืนยันการชำระหนี้ สำหรับลูกค้าธรรมดารายย่อย

15 วันทำการ

การร้องเรียนเป็นหนังสือผ่านไปรษณีย์ 

7 วันทำการ

6. การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชื่อของลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย (เช่น เงินต้นคงเหลือ ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ)

ทางวาจา ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชำระ/วันครบกำหนดชำระให้ลูกค้าที่มี สถานะบัญชีปกติทราบ นับจากลูกค้าพิสูจน์ตัวตนกับธนาคารครบถ้วนถูกต้อง ทันที

ลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชำระ/วันครบกำหนดชำระให้ลูกค้าทราบ

15 วันทำการ

ด้านเงินฝาก

ด้านเงินฝาก ระยะเวลาดำเนินการ
7. การทำธุรกรรม ฝาก/ถอนเงินสด ผ่านเครื่อง ATM/CDM ภายในธนาคารเดียวกัน แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น Fraud หรือ ทุจริต)

กรุงเทพและปริมณฑล  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง(ถ้ามี)

5 วันทำการ

ต่างจังหวัด  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง(ถ้ามี)

7 วันทำการ

8. การทำธุรกรรม ฝาก/ถอน เงินสด ผ่านเครื่อง ATM/CDM ต่างธนาคาร แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือทุจริต)

กรุงเทพและปริมณฑล  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)

7 วันทำการ

ต่างจังหวัด  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)

10 วันทำการ

9. การทำธุรกรรมโอนเงิน หรือเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM / CDM / Internet / Mobile Banking แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้อง ไม่ได้รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)

กรณีเลือกใช้บริการพร้อมเพย์

- ลูกค้าทำรายการโอนเงินก่อนเวลา 22.00 น.

 

- ลูกค้าทำรายการโอนเงินหลังเวลา 22.00 น.

 

1 วันทำการ

 

2 วันทำการ

กรณีเลือกใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่พร้อมเพย์

5 วันทำการ
10. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี, การโอนเงิน/เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผิดบัญชี (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือทุจริต) ธนาคารจะตรวจสอบและแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ กรณีต่างๆ ดังนี้
กรณีโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน 15 วันทำการ
กรณีโอนเงินต่างธนาคาร 20 วันทำการ
กรณีโอนเงิน/เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) 20 วันทำการ

ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ
11. การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์

บัตร ATM  ธนาคารจะดำเนินการอายัดบัตร ATM  ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์  หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่ถูกถอน ภายหลังจากการอายัด

5 นาที

บัตร Debit /Credit ธนาคารจะดำเนินการอายัดบัตร  Debit  ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์  หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ อายัด

5 นาที

12. การทักท้วงการชำระเงินของผู้ถือบัตร (เฉพาะกรณีชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ  และกรณีถอนเงินสดจากตู้ ATM ในต่างประเทศ)

บัตรเครดิต ลูกค้าควรยื่นขอทักท้วงรายการใช้บัตรบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรโดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร

90 วัน

บัตรเดบิต ลูกค้าควรยื่นขอทักท้วงรายการใช้บัตรบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าทำรายการโดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ลูกค้าทราบนับจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร

90 วัน

13. การตรวจสอบรายการใช้บัตรเดบิต ณ จุดขายภายในประเทศ และการคืนเงินแก่ผู้ถือบัตร

กรณีที่ลูกค้าใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าหรือบริการภายในประเทศด้วยเครื่องรูดบัตร แต่ขณะทำรายการ ณ จุดขาย เครื่องรูดบัตรหรือระบบเครือข่ายของธนาคารขัดข้อง ส่งผลให้ลูกค้าถูกตัดเงินจากบัญชี แต่ร้านค้าไม่ได้รับแจ้งยืนยันการทำรายการสำเร็จ ธนาคารจะตรวจสอบและคืนเงินให้แก่ลูกค้าดังนี้

- กรณีทำรายการในวันและเวลาทำการของธนาคาร

วันที่ทำรายการ
หากเกิดเหตุขัดข้อง และธนาคารผู้ถือบัตรได้รับแจ้งการยกเลิกรายการจากธนาคารร้านค้า ภายในเวลา 12:00 น. ธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันที่ทำรายการ 1 วันทำการ
หากเกิดเหตุขัดข้อง และธนาคารผู้ถือบัตรได้รับแจ้งการยกเลิกรายการจากธนาคารร้านค้า หลังเวลา 12:00 น. ธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันทำการถัดไป
-กรณีทำรายการนอกวันและเวลาทำการของธนาคาร
ธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันทำการถัดไป 1 วันทำการ

ด้านบริการทั่วไป

ด้านบริการทั่วไป ระยะเวลาดำเนินการ
14. การขอข้อมูลประเภทต่างๆ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย

การคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด  สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 รอบบัญชี ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรนับจากวันที่ธนาคารได้ รับคำขอจากลูกค้า

7 วันทำการ

การคำนวณดอกเบี้ยบัตรสินเชื่อ/เช่าซื้อ  สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 12เดือน ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า

15 วันทำการ
รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement)  สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน  ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า 3 วันทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560

 

*  ระยะเวลาดำเนินการ  ให้นับแต่วันทำการถัดจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้ง  หรือได้รับหนังสือ  หรือใบคำขอที่มีข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบการดำเนินการที่ครบถ้วนจากลูกค้า (แล้วแต่กรณี)

เงื่อนไขการให้บริการทางการเงิน

1. มาตรฐานการให้บริการ(ระยะเวลาดำเนินการ)ตามประกาศนี้ เป็นเพียงเกณฑ์มาตรฐานในเบื้องต้นเท่านั้น โดยระยะเวลาการ ให้บริการจริงอาจเร็วหรือล่าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและความซับซ้อนของแต่ละเรื่องเป็นรายกรณีไป

 

2. การให้บริการทางการเงินทุกเรื่องทุกประเภท ธนาคารจะให้บริการหลังจากลูกค้าได้พิสูจน์ตัวตนกับธนาคารครบถ้วนถูกต้องแล้ว

 

3. จำนวนวันทำการที่ระบุไว้ในการให้บริการแต่ละเรื่องเป็นจำนวนวันทำการซึ่งนับจากวันถัดจากวันที่ธนาคารได้รับคำร้องข และเอกสารครบถ้วนจากลูกค้า

 

4. การให้บริการทางการเงินที่เป็นลายลักษณ์อักษร / หนังสือทุกเรื่องทุกประเภท จำนวนวัน นับถึงวันที่ธนาคารได้จัดส่งให้แก่ลูกค้า  (ไม่รวมระยะเวลาในการนำส่งของผู้นำส่งหรือผู้ให้บริการนำส่ง)

 

5. การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของระบบงานคอมพิวเตอร์ของธนาคาร

 

6. กรณีที่ข้อมูลของลูกค้ากับธนาคารไม่ตรงกัน ลูกค้าสามารถร้องเรียนตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดได้