คุณอยู่ที่

 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • เงินฝาก
 • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ดอกเบี้ยสูง
อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ
ฟรีค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

รับดอกเบี้ยทุกเดือน

ยอดเงินฝากสกุล USD อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ขั้นที่ 1: ยอดเงินต่ำกว่า 20,000 US Dollar 0.00%
ขั้นที่ 2: ยอดเงินตั้งแต่ 20,000 US Dollar ขึ้นไป* 0.30%
*อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย 0.00% - 0.30%

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ผลิตภัณฑ์นี้

 

เงื่อนไขสำหรับบริการ

 
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำต่อเดือนเพื่อรับสิทธิประโยชน์
 • สำหรับลูกค้านิติบุคคล นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรและหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/นิติบุคคลที่รัฐถือหุ้น ลูกค้าสถาบันการเงิน บริษัทประกัน กองทุน  สหกรณ์ รวมถึงนิติบุคคลอื่นที่ธนาคารกำหนดทีมีถิ่นอยู่ในประเทศไทย
 • เปิดบัญชี CIMB Biz US Dollar ได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาศูนย์สินเชื่อธุรกิจรายย่อย)
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเงินและรับเงินต่างประเทศ เฉพาะค่าธรรมเนียมในส่วนของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย TB Hotline 02 626 7771

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8:30 – 17:00 น. หรืออีเมล tbhotline@cimbthai.com