คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน
วันที่ รายการ
30/04/67 อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
28/02/63 อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563  (0 KB)
31/01/61 เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบัญชีฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25ุ61  (0 KB)
14/03/59 อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559  (82 KB)
25/03/57 อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557  (84 KB)
20/02/57 อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  (69 KB)
31/01/54 กำหนดระยะเวลาการขายหรือฝากเงินได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ วันที่ 31 มกราคม 2554  (26 KB)
05/03/53 อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2553  (1774 KB)
01/04/51 ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  (172 KB)
25/10/50 อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2550  (172 KB)
01/08/50 กำหนดระยะเวลาการขายหรือฝากเงินได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ วันที่ 1 สิงหาคม 2550  (153 KB)