คุณอยู่ที่

 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • เงินฝาก
 • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

Benefits & Privileges

อัตราดอกเบี้ย
ยอดเงินในการเปิดบัญชี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ยอดเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

สำหรับลูกค้านิติบุคคลใหม่

โบนัส

อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส(ต่อปี)

น้อยกว่า 5,000,000 บาท

0.50%

+0.30%

0.80%

ตั้งแต่ 5,000,000 – 45,000,000 บาท

1.88%

+0.30%

2.18%

มากกว่า 45,000,000 บาท

0.50%

+0.30%

0.80%

หมายเหตุ: อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

                 ดอกเบี้ยรวมโบนัส จะได้รับเป็นระยะเวลา 4 เดือน 

เงื่อนไขสำหรับบริการ

1.  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล และนิติบุคคลที่มิได้แสวงหากำไร ที่มียอดขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และไม่มีสินเชื่อกับธนาคาร

2.  จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาท

3.  จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่ายตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

4.  สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 รายสามารถเปิดได้เพียง 1 บัญชี

5.  การคำนวณการจ่ายดอกเบี้ยแบบตามลำดับขั้นของยอดเงินฝาก (Tier) โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามยอดคงเหลือในบัญชีแต่ละวัน 

     ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนี้

     ดอกเบี้ย ณ สิ้นวัน = (ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ณ สิ้นวัน x อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะนั้น)

                                                                                       365 หรือ 366 วัน                        

6.  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติทั่วไป

 

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยโบนัสของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  CIMB Platinum Savings

 • สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล และนิติบุคคลที่มิได้แสวงหากำไร ที่มียอดขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และไม่มีสินเชื่อกับธนาคาร ที่เป็นลูกค้าใหม่ของธนาคาร 
 • เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม  2567 
 • ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยรวมโบนัสตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน ในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นับจากเดือนที่เปิดบัญชี เป็นระยะเวลา 4 เดือน และหลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคาร 
  ตัวอย่างเช่น :  
  เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 – 31 ก.ค. 67 : ได้รับอัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.  – 8 ธ.ค.67   และตั้งแต่ 9 ธ.ค. 67 เป็นต้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 
  เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 – 30 ก.ย. 67 : ได้รับอัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 67 – 8 ก.พ. 68   และตั้งแต่ 9 ก.พ. 68 เป็นต้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 
  เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 67 : ได้รับอัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. – 8 พ.ค. 68 และตั้งแต่ 9 พ.ค. 68 เป็นต้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 
   

 

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  CIMB Business Service 02 626 7771

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8:30 – 17:00 น. หรืออีเมล tbhotline@cimbthai.com