• SLA ระยะเวลาให้บริการทางการเงิน และข้อมูลคุณภาพให้บริการทางการเงิน

บริการทางการเงิน

บริการทางการเงิน ระยะเวลาดำเนินการ
ด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน  
1. การยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  
 • การร้องเรียนผ่านช่องทาง Call Center
ทันที
 • การร้องเรียนผ่านช่องทาง Web site
1 วันทำการ
 • การร้องเรียนช่องทาง Facebook
1 วันทำการ
 • การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
1 วันทำการ
 • การร้องเรียนเป็นหนังสือผ่านไปรษณีย์ 
7 วันทำการ
 • การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่หรือสาขา
ทันที
2. การแจ้งยุติหรือความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนสำหรับทุกช่องทางการร้องเรียน  
 • ธนาคารจะดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลความคืบหน้าและกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบในกรณีที่ธนาคารยังดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ
15 วันทำการ
ด้านสินเชื่อ  
3. การไถ่ถอนหลักประกันสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย  
 • กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้น ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้
15 วันทำการ
 • กรณี Refinance ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้
25 วันทำการ
4. การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับสินเชื่อบุคคลธรรมดาตารางย่อย ธนาคารแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน
25 วันทำการ
5. การออกหนังสือยืนยันการชำระหนี้ สำหรับลูกค้าธรรมดารายย่อย
15 วันทำการ
6. การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชื่อของลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย
(เช่น เงินต้นคงเหลือ ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ)
 
 • ทางวาจา ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชำระ/วันครบกำหนดชำระให้ลูกค้าที่มี สถานะบัญชีปกติทราบ นับจากลูกค้าพิสูจน์ตัวตนกับธนาคารครบถ้วนถูกต้อง
ทันที
 • ลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชำระ/วันครบกำหนดชำระให้ลูกค้าทราบ
15 วันทำการ
ด้านเงินฝาก  
7. การทำธุรกรรม ฝาก/ถอนเงินสด ผ่านเครื่อง ATM/CDM ภายในธนาคารเดียวกัน แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น Fraud หรือ ทุจริต)  
 • กรุงเทพและปริมณฑล  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง(ถ้ามี)
5 วันทำการ
 • ต่างจังหวัด  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง(ถ้ามี)
7 วันทำการ

8. การทำธุรกรรม ฝาก/ถอน เงินสด ผ่านเครื่อง ATM/CDM ต่างธนาคาร แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือทุจริต)

 
 • กรุงเทพและปริมณฑล  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)
7 วันทำการ
 • ต่างจังหวัด  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)
10 วันทำการ

9. การทำธุรกรรมโอนเงิน หรือเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM / CDM / Internet / Mobile Banking แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้อง ไม่ได้รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)

 
 • กรณีเลือกใช้บริการพร้อมเพย์

-ลูกค้าทำรายการโอนเงินก่อนเวลา 22.00 น.

-ลูกค้าทำรายการโอนเงินหลังเวลา 22.00 น.

 

1 วันทำการ

2 วันทำการ

 • กรณีเลือกใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่พร้อมเพย์

5 วันทำการ
10. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี, การโอนเงิน/เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผิดบัญชี (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือทุจริต) ธนาคารจะตรวจสอบและแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ กรณีต่างๆ ดังนี้
 
 • กรณีโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน
15 วันทำการ
 • กรณีโอนเงินต่างธนาคาร
20 วันทำการ
 • กรณีโอนเงิน/เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet)

20 วันทำการ
ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
11. การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
 • บัตร ATM  ธนาคารจะดำเนินการอายัดบัตร ATM  ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์  หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่ถูกถอน ภายหลังจากการอายัด
5 นาที
 • บัตร Debit /Credit ธนาคารจะดำเนินการอายัดบัตร  Debit  ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์  หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ อายัด
5 นาที
12. การทักท้วงการชำระเงินของผู้ถือบัตร (เฉพาะกรณีชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ  และกรณีถอนเงินสดจากตู้ ATM ในต่างประเทศ)  
 • บัตรเครดิต ลูกค้าควรยื่นขอทักท้วงรายการใช้บัตรบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรโดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
90 วัน
 • บัตรเดบิต ลูกค้าควรยื่นขอทักท้วงรายการใช้บัตรบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าทำรายการโดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ลูกค้าทราบนับจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
90 วัน
13. การตรวจสอบรายการใช้บัตรเดบิต ณ จุดขายภายในประเทศ และการคืนเงินแก่ผู้ถือบัตร  

กรณีที่ลูกค้าใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าหรือบริการภายในประเทศด้วยเครื่องรูดบัตร แต่ขณะทำรายการ ณ จุดขาย เครื่องรูดบัตรหรือระบบเครือข่ายของธนาคารขัดข้อง ส่งผลให้ลูกค้าถูกตัดเงินจากบัญชี แต่ร้านค้าไม่ได้รับแจ้งยืนยันการทำรายการสำเร็จ ธนาคารจะตรวจสอบและคืนเงินให้แก่ลูกค้าดังนี้

- กรณีทำรายการในวันและเวลาทำการของธนาคาร

 • หากเกิดเหตุขัดข้อง และธนาคารผู้ถือบัตรได้รับแจ้งการยกเลิกรายการจากธนาคารร้านค้า ภายในเวลา 12:00 น. ธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันที่ทำรายการ
 • หากเกิดเหตุขัดข้อง และธนาคารผู้ถือบัตรได้รับแจ้งการยกเลิกรายการจากธนาคารร้านค้า หลังเวลา 12:00 น. ธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันทำการถัดไป

-กรณีทำรายการนอกวันและเวลาทำการของธนาคาร

 • ธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันทำการถัดไป

 

 

 

วันที่ทำรายการ


1 วันทำการ1 วันทำการ

ด้านบริการทั่วไป  
14. การขอข้อมูลประเภทต่างๆ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย  
 • การคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด  สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 รอบบัญชี ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรนับจากวันที่ธนาคารได้ รับคำขอจากลูกค้า
7 วันทำการ
 • การคำนวณดอกเบี้ยบัตรสินเชื่อ/เช่าซื้อ  สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 12เดือน ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า
15 วันทำการ
 • รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement)  สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน  ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า
3 วันทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560

*  ระยะเวลาดำเนินการ  ให้นับแต่วันทำการถัดจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้ง  หรือได้รับหนังสือ  หรือใบคำขอที่มีข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบการดำเนินการที่ครบถ้วนจากลูกค้า (แล้วแต่กรณี)

เงื่อนไขการให้บริการทางการเงิน

1. มาตรฐานการให้บริการ(ระยะเวลาดำเนินการ)ตามประกาศนี้ เป็นเพียงเกณฑ์มาตรฐานในเบื้องต้นเท่านั้น โดยระยะเวลาการ ให้บริการจริงอาจเร็วหรือล่าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและความซับซ้อนของแต่ละเรื่องเป็นรายกรณีไป

2. การให้บริการทางการเงินทุกเรื่องทุกประเภท ธนาคารจะให้บริการหลังจากลูกค้าได้พิสูจน์ตัวตนกับธนาคารครบถ้วนถูกต้องแล้ว

3. จำนวนวันทำการที่ระบุไว้ในการให้บริการแต่ละเรื่องเป็นจำนวนวันทำการซึ่งนับจากวันถัดจากวันที่ธนาคารได้รับคำร้องข และเอกสารครบถ้วนจากลูกค้า

4. การให้บริการทางการเงินที่เป็นลายลักษณ์อักษร / หนังสือทุกเรื่องทุกประเภท จำนวนวัน นับถึงวันที่ธนาคารได้จัดส่งให้แก่ลูกค้า  (ไม่รวมระยะเวลาในการนำส่งของผู้นำส่งหรือผู้ให้บริการนำส่ง)

5. การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของระบบงานคอมพิวเตอร์ของธนาคาร

6. กรณีที่ข้อมูลของลูกค้ากับธนาคารไม่ตรงกัน ลูกค้าสามารถร้องเรียนตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดได้