• ซีไอเอ็มบี ไทย พีเอ อีซี่ สมายล์
 • เบี้ยประกัน 1,600 บาทต่อปี
 • คุ้มครองทันที โดยไม่ต้องกรอกใบสมัคร
 • คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไปสูงสุด 510,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง พร้อมรับบัตรพีเอ อีซี่ การ์ด เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ชั้นนำในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองเงินสดล่วงหน้า
 • คุ้มครองเป็น 2 เท่า กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะหรืออยู่ในอาคารสาธารณะทั่วโลก
 • ขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 250,000 บาท
 • ขยายความคุ้มครองการก่อการร้าย 250,000 บาท
 • ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 บาท

 • ผู้ที่มีสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปี
 • ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 • ไม่ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ คนงานก่อสร้าง , มอเตอร์ไซด์รับจ้าง , พนักงานส่งเอกสาร , ลูกเรือประมง , พนักงานดับเพลิง , ทหาร , ตำรวจ
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดพิการ ไม่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัย และไม่เป็นโรคประจำตัวขณะทำสัญญา เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV หรือมีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกายหรือจิตใจ
 • ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 2 กล่องต่อคน
 • กรณีซื้อแล้วแต่ผิดคุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จะยกเลิกกรมธรรม์ฯ พร้อมคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไว้เต็มจำนวนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปี (บาท)
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป อบ.1
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือ ถูกทำร้ายร่างกาย การก่อการร้าย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
510,000
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 250,000
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการก่อการร้าย(ตามเอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองการก่อการร้าย) 250,000
4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์(ตามเอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ) 100,000

5. การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะหรืออยู่ในอาคารสาธารณะทั่วโลก กรณีเกิดเหตุขณะที่ผู้เอาอยู่ในอาคารสาธารณะ จะคุ้มครองต่อเมื่อ อาคารแห่งนั้นเกิดเพลิงไหม้ ระเบิด หรือถล่ม เท่านั้น

     5.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป
     5.2 จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

 

 

1,000,000
500,000

6. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000
7. ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 50,000

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงซึ่งสรุปความคุ้มครองได้ดังนี้

 • การเสียชีวิต 100% ของทุนประกันภัย
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% ของทุนประกันภัย
 • การสูญเสียมือ หรือเท้า หรือสายตาทั้ง 2 ข้าง 100% ของทุนประกันภัย
 • การสูญเสียมือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง 100% ของทุนประกันภัย
 • การสูญเสียมือ 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง 100% ของทุนประกันภัย
 • การสูญเสียเท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง 100% ของทุนประกันภัย
 • การสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือ สายตา 1 ข้าง 60% ของทุนประกันภัย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากเอกสารรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยขอรับได้จากที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลหรือฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ที่สาขาธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777