คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและผลประโยชน์

เงินออมงอกเงย ปลอดภาษี จ่ายดอกเบี้ยทันใจ
เงินออมงอกเงย
ปลอดภาษี
จ่ายดอกเบี้ยทันใจ

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เปิดบัญชี

 • เงินฝากประจำสำหรับผู้สูงอายุ ปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง พร้อมเลือกรับ ดอกเบี้ยรายเดือน ช่วยให้ท่านหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
 • ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท
 • จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือตามที่ธนาคารกำหนด
 • เฉพาะธุรกรรมการฝากเงินเท่านั้น
 • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ย
 • ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติ จะต้องมีเลขประจำตัวประชาชนในทะเบียนบ้าน

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล

ระยะเวลาฝากเงิน

 • 12 เดือน