คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและผลประโยชน์

เงินออมงอกเงย ปลอดภาษี จ่ายดอกเบี้ยทันใจ
เงินออมงอกเงย
ปลอดภาษี
จ่ายดอกเบี้ยทันใจ

อัตราดอกเบี้ย

 

เงินฝากประจำ

อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)

 

เงินฝากประจำซีเนียร์

 

1.60%

 

เงินฝากประจำซีเนียร์ สำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคาร*

 

1.70%

 • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,700,000 บาท และฝากได้ 1 รายการฝากเท่านั้น
 • สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
 • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน
 • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : *สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคาร ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากและผลิตภัณฑ์ใดๆ กับธนาคารมาก่อน

 

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล (สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น)