คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ยอดเงินฝาก (บาท)

อัตราดอกเบี้ยปกติ (1)
(ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
รวมโบนัส (2) (ต่อปี)

ยอดเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท

0.25%

0.55%
(0.25% + 0.55%)

ยอดเงินมากกว่า 100,000 ถึง 3 ล้านบาท

1.50%

1.80%

(1.50%+0.30%)

ยอดเงินมากกว่า 3 ล้าน ถึง 50 ล้านบาท

1.90%

2.20%

(1.90%+0.30%)

ยอดเงินมากกว่า 50 ล้าน ถึง 500 ล้านบาท

0.95%

1.25%

(0.95%+0.30%)

ยอดเงินมากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป

0.25%

0.55%

(0.25%+0.30%)

 

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 67 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยปกติ (1)

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน

 

อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส (2) (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 0.30%)

 

เงื่อนไขการได้รับดอกเบี้ยรวมโบนัส :

 

1) สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคาร หรือ ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกับการขอเปิดบัญชี

2) เปิดบัญชีขั้นต่ำ มากกว่า 3 ล้านบาท ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี

3) ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยรวมโบนัสตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน ในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นับจากเดือนที่เปิดบัญชี เป็นระยะเวลา 4 เดือน และหลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

4) เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2567

 

ตัวอย่างเช่น :

 • เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2567 : ได้รับอัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส
    ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 8 พฤศจิกายน 2567 และ
    ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ
 • เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2567 : ได้รับอัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส
    ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม – 8 ธันวาคม 2567 และ
    ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ
 • เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2567 : ได้รับอัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส
    ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2567 – 8 มกราคม 2568 และ
    ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ

ตารางเปิดเผยข้อมูล

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 626 7777

หรือค้นหาสาขาธนาคารใกล้บ้านท่านได้ที่นี่ คลิก