• ซีไอเอ็มบี ไทย ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

สำหรับองค์กร พนักงานบริษัท หรือกลุ่มบุคคล

 • แบบมีค่ารักษาพยาบาล และแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล
 • สามารถเลือกแผนและทุนประกันที่แตกต่างกันได้
 • ค่าเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 2,000 บาท ต่อกรมธรรม์
 • รับส่วนลดประกันกลุ่ม 
 • ผู้ที่มีสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 15 - 65 ปี ต่ออายุจนถึง 70 ปี
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดพิการ ไม่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัย และไม่เป็นโรคประจำตัวขณะทำสัญญา เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV หรือมีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกายหรือจิตใจ
 • บริษัทฯ ขอยกเว้นการพิจารณารับประกันภัยสำหรับกลุ่มอาชีพ ดังนี้
  1) กลุ่นวินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง
  2) กลุ่มนักเรียนอาชีวะ
  3) กลุ่มกรรมกร คนงานก่อสร้าง
  4) กลุ่มลูกเรือประมง
  5) กลุ่มพนักงานดับเพลิง ทหาร ตำรวจ 
 • กรณีซื้อแล้วแต่ผิดคุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จะยกเลิกกรมธรรม์ฯ พร้อมคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไว้เต็มจำนวนให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
กลุ่มอาชีพที่รับประกันภัยแต่ละกลุ่ม ดังนี้.- 
 • กลุ่ม 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรืองานจัดการ งานเสมียน หรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร
 • กลุ่ม 2 หมายถึง เจ้าของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการหรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะและบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงาน ที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งเกือบตลอดเวลา
 • กลุ่ม 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทางหรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แบบมีค่ารักษาพยาบาล

ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย
  A
B C D
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสีย อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร  สิ้นเชิง (อ.บ.1) 100,000 300,000 500,000 1,000,000
2. การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 150,000 250,000 500,000
3. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 100,000 100,000 100,000
4. ค่ารักษาพยาบาล 10,000
30,000 50,000 50,000
กลุ่มอาชีพ เบี้ยประกันภัยต่อคน (ไม่รวมภาษีและอากร)
กลุ่ม 1 374 814 1,254 1,854
กลุ่ม 2 536 1,096 1,656 2,556
กลุ่ม 3 617
1,237 1,857 2,907

หมายเหตุ :-  สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยนี้ ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และนำใบเสร็จ (ตัวจริง) ใบรับรองแพทย์มาเบิกกับบริษัทฯ

อุบัติเหตุกลุ่ม (แผนประหยัด) แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล

ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย
  A
B C D
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสีย อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง (อ.บ.1) 100,000 300,000 500,000 1,000,000
2. การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 150,000 250,000 500,000
3. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 100,000 100,000 100,000
กลุ่มอาชีพ เบี้ยประกันภัยต่อคน (ไม่รวมภาษีและอากร)
กลุ่ม 1 140 420 700 1,400
กลุ่ม 2 154 462 770 1,540
กลุ่ม 3 168 504 840 1,680
จำนวนพนักงาน ส่วนลดกลุ่ม  (%)
20 - 49 คน 10%
50 - 99 คน 15%
100 - 199 คน 20%
200 - 999 คน 25%
1,000 - 9,999 คน 30%

(จำนวนผู้เอาประกันน้อยกว่า 20 คน ไม่มีส่วนลดประกันกลุ่ม) 

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สรุปความคุ้มครองได้ดังนี้ 

 • การเสียชีวิต 100% ของทุนประกันภัย
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% ของทุนประกันภัย
 • การสูญเสียมือ หรือเท้า หรือสายตาทั้ง 2 ข้าง 100% ของทุนประกันภัย
 • การสูญเสียมือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง 100% ของทุนประกันภัย
 • การสูญเสียมือ 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง 100% ของทุนประกันภัย
 • การสูญเสียเท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง 100% ของทุนประกันภัย
 • การสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือ สายตา 1 ข้าง 60% ของทุนประกันภัย 

สำหรับการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันมีสาเหตุอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป 

 • การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 50% ของทุนประกันภัย
 • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  100,000 บาท 

* ราคาค่าเบี้ยประกันภัยยังไม่หักส่วนลดการทำประกันกลุ่ม และยังไม่รวมอากร 0.4% 

หมายเหตุ

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากเอกสารรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยขอรับได้จากที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลหรือฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ที่สาขาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777