คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการจัดการ

 

1. คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย

 

    1.1      กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    ประธาน

 

    1.2     ผู้บริหารสูงสุด การเงิน                                              รองประธาน

 

    1.3     ผู้บริหารสูงสุด ธุรกิจขนาดใหญ่                                  กรรมการ

 

    1.4     ผู้บริหารสูงสุด บริหารความเสี่ยง                                กรรมการ

    

    1.5     ผู้บริหารสูงสุด ธุรกิจบริหารเงิน                                  กรรมการ

 

    1.6     ผู้บริหารสูงสุด ธุรกรรมการเงิน                                  กรรมการ

 

    1.7     ผู้บริหารสูงสุด สารสนเทศและปฏิบัติการ                     กรรมการ

 

    1.8     ผู้บริหารสูงสุด บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ               กรรมการ     

                      

    1.9     ผู้บริหารสูงสุด พาณิชย์ธนกิจ                                     กรรมการ    

 

    1.10   ผู้บริหารสูงสุด ธุรกิจรายย่อย                                     กรรมการ

 

    1.11    ผู้บริหารสูงสุด ทรัพยากรบุคคล                                 กรรมการ   

            

    1.12   ผู้บริหารสูงสุด สื่อสารองค์กร                                     กรรมการ

 

    1.13   ผู้บริหารสูงสุด กลยุทธ์                                               กรรมการ

 

    1.14   ผู้บริหารสูงสุด กำกับการปฏิบัติงาน                            กรรมการ

 

    1.15   ผู้บริหารสูงสุด กฎหมาย                                             กรรมการ

 

    1.16   ผู้บริหารสูงสุด บริหารงานประสบการณ์ลูกค้า              กรรมการ

 

               เลขานุการบริษัท                                                        เลขานุการ   

 

หมายเหตุ: ตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการจัดการให้รวมถึงรักษาการ หรือผู้บริหารสูงสุดร่วม (แล้วแต่กรณี) ของตำแหน่งนั้นๆ ด้วย

        

 

 

2. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 

    2.1 ให้คำปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

    2.2 ควบคุม ดูแล และประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของธนาคาร

 

    2.3 ทบทวน รายงานทางการเงินและรายงานการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของธนาคารร

 

    2.4 พิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและแผนการบริหารจัดการเงินกองทุนและงบประมาณของธนาคาร

 

    2.5 กำหนดการทำงานร่วมกันระหว่างสายงานและการทำงานระหว่างประเทศ

 

    2.6 พิจารณาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่สำคัญอย่างรอบคอบ

 

    2.7 อนุมัติอำนาจอนุมัติเฉพาะในการดำเนินการภายในของสายงานต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับความเสี่ยง

 

    2.8 อนุมัติ ปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการ/การปฏิบัติการ/เรื่องอื่นๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

 

    2.9 พิจารณาอนุมัติการทบทวนการปรับปรุงอำนาจอนุมัติและนโยบายของธนาคารที่มีผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กร

 

    2.10 อนุมัติการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การตลาดเพื่อการสื่อสาร

 

    2.11 มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินประเด็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินในโครงการ 1 Platform

 

    2.12 ทบทวน ให้ความเห็น พิจารณา และอนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมายเพื่อรองรับความเสียหายจากกรณีที่ธนาคาร / ผู้บริหารถูกฟ้องร้อง ตามที่นำเสนอโดยด้านกฎหมาย

 

    2.13 อนุมัติค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์การลงทุน หรือการแนะนำลูกค้าที่ผ่านช่องทางสายธุรกิจรายย่อยสำหรับกรณีผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันและที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เคยอนุมัติแล้ว

 

    2.14 อนุมัติผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เคยอนุมัติแล้ว

 

    2.15 อนุมัติการแต่งตั้งตัวแทนประกันภัยของธนาคาร

 

    2.16 กำหนดและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนสำหรับใช้ทั่วทั้งธนาคาร โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของกลุ่มซีไอเอ็มบี

 

    2.17 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

ครอบคลุมถึง: กลุ่มธุรกิจของธนาคาร

 

3. ผู้เข้าร่วมประชุม

 

     3.1 นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ ผู้บริหารสูงสุด ตรวจสอบภายใน

 

4. องค์ประชุมและเงื่อนไขการประชุม

 

    4.1 คณะกรรมการจัดการให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากพิจารณาเห็นสมควรหรือมีความจำเป็น

 

    4.2 กรณีบุคคลใดดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง (มากกว่าหนึ่งหน่วยงาน) ในการนับฐานเสียง ให้นับบุคคลนั้นในทุกตำแหน่ง แต่ในการนับองค์ประชุมและคะแนนเสียง ให้นับเพียงตำแหน่งเดียว

 

    4.3 ในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ทั้งนี้ จะต้องมีประธานหรือรองประธาน หรือกรรมการคณะกรรมการจัดการคนหนึ่งคนใดที่ประธานหรือรองประธานมอบหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย

 

    4.4 ในการประชุมแต่ละครั้ง ให้ประธานหรือรองประธาน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานหรือรองประธานไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานหรือรองประธานมอบหมายให้กรรมการคณะกรรมการจัดการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานหรือรองประธานไม่ได้มอบหมายกรรมการคณะกรรมการจัดการคนใดไว้ ให้กรรมการคณะกรรมการจัดการที่เข้าร่วมประชุมเลือกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานที่ประชุม

 

    4.5 การประชุมคณะกรรมการจัดการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์นั้น ให้หลักเกณฑ์การจัดประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น

 

    4.6 การลงมติในที่ประชุมอาจใช้วิธีลงมติเวียนได้ โดยมติเวียนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และต้องได้รับคะแนนเสียงจากประธานหรือรองประธานด้วย ทั้งนี้ เรื่องที่ได้มีการลงมติเวียนดังกล่าว จะต้องมีการนำเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไปเพื่อให้การรับรอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

 

(นายอดิศร เสริมชัยวงศ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร