คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการจัดการ

 

1. คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย

1.1  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                        ประธาน   

 

1.2  ผู้บริหารสูงสุด การเงิน                                                                                    รองประธาน

 

1.3  ผู้บริหารสูงสุด บริหารความเสี่ยง                                                                     กรรมการ

 

1.4  ผู้บริหารสูงสุด ธุรกิจบริหารเงิน                                                                        กรรมการ

 

1.5  ผู้บริหารสูงสุด Corporate Banking and Transaction Banking                กรรมกาาร

 

1.6  ผู้บริหารสูงสุด เทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล                                                 กรรมการ

 

1.7  ผู้บริหารสูงสุด ธุรกิจรายย่อย                                                                            กรรมการ

 

1.8  ผู้บริหารสูงสุด ทรัพยากรบุคคล                                                                        กรรมการ

 

1.9  ผู้บริหารสูงสุด สื่อสารองค์กร                                                                            กรรมการ

 

1.10  ผู้บริหารสูงสุด กลยุทธ์และสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                               กรรมการ

 

1.11 ผู้บริหารสูงสุด กำกับการปฏิบัติงาน                                                                  กรรมการ

 

1.12  ผู้บริหารสูงสุด กฎหมาย                                                                                  กรรมการ

 

1.13  ผู้บริหารสูงสุด บริหารงานประสบการณ์ลูกค้า                                                   กรรมการ

 

1.14  ผู้บริหารสูงสุด Investment Banking                                                           กรรมการ

 

1.15  ผู้บริหารสูงสุด FIG Thailand and CLMV                                                      กรรมการ

 

          เลขานุการบริษัท                                                                                            เลขานุการ   

 

หมายเหตุ: ตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการจัดการให้รวมถึงรักษาการ หรือผู้บริหารสูงสุดร่วม ของตำแหน่งนั้นๆ ด้วย

 

2. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 

2.1   ให้คำปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

2.2   ควบคุม ดูแล และประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของธนาคาร

 

2.3   ทบทวน รายงานทางการเงินและรายงานการบริหารงานด้านต่างๆ ของธนาคาร

 

2.4   พิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและแผนการบริหารจัดการเงินกองทุนและงบประมาณของธนาคาร

 

2.5   กำหนดการทำงานร่วมกันระหว่างสายงานและการทำงานระหว่างประเทศ

 

2.6   พิจารณาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่สำคัญอย่างรอบคอบ

 

2.7   อนุมัติอำนาจอนุมัติเฉพาะในการดำเนินการภายในของสายงานต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับความเสี่ยง

 

2.8   อนุมัติ ปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการ/การ ปฏิบัติ             การ/เรื่องอื่นๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

 

2.9   พิจารณาอนุมัติการทบทวนการปรับปรุงอำนาจอนุมัติและนโยบายของธนาคารที่มีผลกระทบจากการปรับ                       โครงสร้างองค์กร

 

2.10  ทบทวน ให้ความเห็น พิจารณา และอนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมายเพื่อรองรับความเสียหายจากกรณีที่ธนาคาร /            ผู้บริหารถูกฟ้องร้อง ตามที่นำเสนอโดย(หน่วยงาน)กฎหมาย

 

2.11  อนุมัติค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์การลงทุน หรือการแนะนำลูกค้าที่ผ่านช่องทาง(สายงาน)ธุรกิจรายย่อย                    สำหรับกรณีผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันและที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระ              สำคัญที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เคยอนุมัติแล้ว

 

2.12  ในกรณีของผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3

ก)  ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 ของซีไอเอ็มบี ไทย

อนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ หรืออนุมัติการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ข)  ผลิตภัณฑ์จากบุคคลที่ 3 ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของซีไอเอ็มบี ไทย

ให้ความเห็นชอบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 

2.13  กำหนดและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนสำหรับใช้ทั่วทั้งธนาคาร โดยให้                      สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของกลุ่มซีไอเอ็มบี

 

2.14  ทบทวนนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management (BCM)) รวมทั้ง              ดูแลให้ธนาคารมีแนวปฏิบัติและการดำเนินการด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ดี มีแผน/กระบวนการ              ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ            ต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคาร  และให้คำแนะนำและ/หรือทิศทางแก่คณะกรรมการ Crisis Management                  Committee (CMC) เกี่ยวกับการดำเนินการที่จำเป็นตามความเหมาะสมระหว่างเกิดวิกฤติ

 

2.15  จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง และนำเสนอนโยบายดังกล่าว            ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ ตลอดจนจัดให้มีการดำเนินการเพื่อต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อ            ต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (Partnership Sector Collective Action Coalition Against                            Corruption (CAC)) ของธนาคาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งดูแลให้มีการสื่อสารที่เหมาะสมให้                        พนักงานทุกระดับได้ทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ และดำเนินการใดๆ ทั้งหลายที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า                      ธนาคารมีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น

 

2.16  ทบทวนและรับรองการแก้ไข Country Delegated Authority (Country DA) ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ            ธนาคารพิจารณาอนุมัติ

 

2.17  เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

3. ผู้เข้าร่วมประชุม

 

- ผู้บริหารสูงสุด ตรวจสอบภายใน

- ผู้บริหารสูงสุด ปฏิบัติการ

- ผู้บริหารสูงสุด พาณิชย์ธนกิจ

- ผู้บริหารสูงสุด Auto Business หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 

4. องค์ประชุมและเงื่อนไขการประชุม

 

4.1  ในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน                กรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ทั้งนี้ จะต้องมีประธานหรือรองประธาน หรือกรรมการคณะกรรมการ            จัดการคนหนึ่งคนใดที่ประธานหรือรองประธานมอบหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย

4.2   กรณีบุคคลใดดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง (มากกว่าหนึ่งหน่วยงาน) ในการนับฐานเสียง              ให้นับบุคคลนั้นในทุกตำแหน่ง แต่ในการนับองค์ประชุมและคะแนนเสียง ให้นับเพียงตำแหน่งเดียว

4.3   การลงมติในที่ประชุมอาจใช้วิธีลงมติเวียนได้ โดยมติเวียนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ          ทั้งหมด และต้องได้รับคะแนนเสียงจากประธานหรือรองประธาน หรือบุคคลที่ระบุไว้ในคำสั่งธนาคาร เรื่อง การ              มอบหมายอำนาจหน้าที่แทนชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เรื่องที่ได้มีการลงมติเวียนดังกล่าว จะต้องมี                  การนำเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไปเพื่อให้การรับรอง