คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

1.   คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

 

1.1 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล                               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 

1.2 นายนิติ จึงนิจนิรันดร์                                    กรรมการ

 

1.3 นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ                               กรรมการ                

 

1.4 นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ                            เลขานุการ       

 

2.     อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 

2.1 ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ด้านบัญชี หลักปฏิบัติในการรายงานต่างๆ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลและเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร  

 

2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง การโยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอนผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

2.3 สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน

 

2.4 พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น 

 

2.5 สอบทานประเด็นสำคัญที่พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นด้านการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามที่ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานกำกับดูแลของทางการตรวจพบ และดูแลให้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนดโดยฝ่ายจัดการ

 

2.6 สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร 

 

2.7 สอบทานรายการที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเสนอโดยฝ่ายจัดการทุกรายการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ

 

2.8 รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆ หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติงานที่สำคัญ จุดอ่อนสำคัญด้านการควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร         

 

2.9 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของธนาคาร โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม 

 

2.10 อนุมัติกฎบัตรของตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบนโยบายตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ

 

2.11 ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

 

ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจของธนาคาร

 

3.   องค์ประชุมและเงื่อนไขการประชุม

 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีการ   ประชุม

3.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

3.3  กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Tele-presence or Tele-conference)

3.4 การออกเสียงลงมติในที่ประชุม จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

3.5 การลงมติในที่ประชุมอาจใช้วิธีลงมติเวียนได้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ทั้งนี้ มติเวียนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

      เรื่องที่ได้มีการลงมติเวียนดังกล่าวจะต้องมีการนำเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไปเพื่อให้การรับรอง