คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

1.  คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) ประกอบด้วย

 

1.1    นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ                                               ประธาน

 

1.2    นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ                                             กรรมการและประธานสำรอง

 

1.3    Mrs. Vera Handajani                                               กรรมการ

 

1.4    นายอาทิตย์ มาสถิรกุล                                                  เลขานุการสำหรับงานบริหารความเสี่ยง

 

1.5    นายเศรษฐจักร ลียากาศ                                               เลขานุการสำหรับงานกำกับการปฏิบัติงาน

 

 

2.       อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 

    2.1    งานด้านการบริหารความเสี่ยง

    2.1.1  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ และกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจน                 อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้

            (1)       คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

            (2)       คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

            (3)       คณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee

            (4)       คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

            (5)       คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์

            (6)       คณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ BRCC

    2.1.2  อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ กรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยงและ Management         

              Action Trigger (MAT) ของความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความ 

             เสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้

 

กรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยงและ MAT ของธนาคาร

             (1)   อนุมัติกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยงใหม่ หรือการปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ที่อาจส่งผล กระทบทำให้                      ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลของทางการอนุญาตให้คณะกรรมการที่                      ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนุมัติได้

            (2)    อนุมัติเพดานความเสี่ยงและ MAT ทุกประเภท ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลของทางการอนุญาตให้คณะ                            กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนุมัติได้

 

กรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยงและ MAT ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

            (1)   ให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยงใหม่ที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจำเป็นต้องมี                            หรือ การปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ที่อาจส่งผลกระทบทำให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ                            ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

            (2)    พิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานความเสี่ยงและ MAT ต่างๆ ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะ                                กรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

2.1.3   กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทและการบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทในกลุ่ม                 ธุรกิจทางการเงิน ดังนี้

             (1)   ติดตามการดำเนินการตามกรอบ/นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการเงินกองทุน รวมถึงกรอบ/                          นโยบายและกลยุทธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่ามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กำหนด

            (2)    พิจารณาอนุมัติ Risk Posture และสถานการณ์ สมมติฐานเพื่อใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress                            Testing)

2.1.4   พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติข้อเสนอที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุด                    ต่างๆ รวมถึง

            (1)       บุคคลที่ 3 (ใหม่) ที่ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะขายผลิตภัณฑ์

                        อนุมัติบุคคลที่ 3 (ใหม่) ของธนาคาร (ไม่รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล                              จำกัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ก่อนเริ่มขายผลิตภัณฑ์ หรือให้ความเห็นชอบ                          บุคคลที่ 3 (ใหม่) ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการ                              ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

            (2)       มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9/IFRS9)

                        อนุมัติเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9/IFRS9) Expected Credit Loss Models และ Validation                                Results รวมถึงกรอบ/นโยบาย/ระเบียบวิธีการที่เกี่ยวข้อง

            (3)       ผลิตภัณฑ์/บริการ (“ผลิตภัณฑ์”) ของธนาคาร

                        อนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ (Treasury                                    Products) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

                        หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ตามการ                                อนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร

2.1.5   กำหนดแนวทางด้านกลยุทธ์และทบทวนมติของคณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ

2.1.6   ดูแลให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ระบบงานรวมถึงเครื่องมือวัดความเสี่ยงด้านต่างๆ และองค์                                  ประกอบอื่นๆ สำหรับการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ระดับ                        ความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเสี่ยงและวินัยใน                      การบริหารความเสี่ยง ให้มีอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

2.1.7   แต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพื่อทบทวนและให้คำปรึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการ BRCC                    ตามความจำเป็น

2.1.8   อนุมัติและกำกับดูแลให้การดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลของ                          ทางการ

            (1)       การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

            (2)       การควบคุมกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

 

2.2    การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

2.2.1   ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ                เกณฑ์

2.2.2   สอบทานและประเมินถึงประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและปราบปรามการ                  ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่่อให้มั่นใจว่าประเด็นดังกล่าวได้รับการ              แก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

2.2.3   สอบทานประเด็นสำคัญที่พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นด้านการควบคุมภายใน และการปฏิบัติ                  ตามกฎเกณฑ์ตามที่ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก และหน่วยงานกำกับดูแลของทางการ และดูแล                ให้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจัดการ

2.2.4    สามารถพิจารณาอนุมัติรายการดังต่อไปนี้

             (1)     กรอบ นโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และหลักจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวกับการกำกับการปฏิบัติงาน และการ                                 ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้ง                         อนมุัติการทบทวนและการสอบทานกรอบ นโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และหลักจรรยาบรรณดังกล่าว

            (2)       รายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) สำหรับรายงาน                           ต่อหน่วยงานกำกับดูแลของทางการต่างๆ

            (3)       กฎบัตรของหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน

            (4)       แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน

2.2.5   ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและปราบ                ปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยรวมของธนาคาร โดยให้                    ความสำคัญต่อการเสริมสร้างบทบาทในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทรัพยากร และโครงสร้าง

2.2.6   ทบทวนกลยุทธ์ของการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อ              ต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

2.2.7   พิจารณาระดับความเสี่ยงของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน              แก่การก่อการร้าย รวมถึงมาตรการคว่ำบาตร เพื่อการกำหนดเงื่อนไขและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยระดับ                    ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ดังกล่าวพัฒนาขึ้นจากการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ช่องทาง และ                    ภูมิศาสตร์ รวมถึงประเภทธุรกิจ

2.3      ประเมินผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารสูงสุดกำกับการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะ                  กรรมการ BRCC

2.4      พิจารณาอนุมัตินโยบายสอบทานสินเชื่อ แผนงานการสอบทานสินเชื่อ และรายงานการสอบทานสินเชื่อราย                  ไตรมาส

 

ครอบคลุมถึง : บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม)

 

3.      องค์ประชุม และเงื่อนไขการประชุม

  •    การประชุมแต่ละครั้งจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของกรรมการทั้งหมด โดยต้องมี         ประธานหรือประธานสำรองเข้าร่วมด้วย
  •    การออกเสียงลงมติในที่ประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
  •    กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ถือเป็นการ “ไม่อนุมัติ”