คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

1.  คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) ประกอบด้วย

 

1.1    ดร. รอม หิรัญพฤกษ์*                                                  ประธาน

 

1.2    นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ                                                กรรมการและประธานสำรอง

 

1.3    Encik Omar Siddiq Bin Amin Noer Rashid          กรรมการ

 

1.4    นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ*                                            กรรมการ

 

1.5    Mr. Hafriz Bin Abdul Rahman**                           กรรมการ

 

1.6    นายอาทิตย์ มาสถิรกุล                                                   เลขานุการสำหรับงานบริหารความเสี่ยง

 

1.7    นายเศรษฐจักร ลียากาศ                                                เลขานุการสำหรับงานกำกับการปฏิบัติงาน

 

หมายเหตุ * มีผลตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2563 || ** คณะกรรมการธนาคารอนุมัติเมื่อ 29 กรกฎาคม 2563

และ ธปท. อนุมัติโดยมีผลตั้งแต่ 24 กันยายน 2563

 

 

2.       อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 

    2.1    งานด้านการบริหารความเสี่ยง

 

        2.1.1      อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ และกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้

 

            (1)   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

            (2)   คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

 

            (3)   คณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee

 

            (4)   คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

 

            (5)   คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์

 

            (6)   คณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee

 

        2.1.2   อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ กรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยงและ Management Action Trigger (MAT) ของความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้

 

กรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยงและ MAT ของธนาคาร

 

            (1)   อนุมัติกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยงใหม่ หรือการปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ที่อาจส่งผลกระทบทำให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหน่วยงานราชการอนุญาตให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนุมัติได้

 

            (2)  อนุมัติเพดานความเสี่ยงและ MAT ทุกประเภท ซึ่งหน่วยงานราชการอนุญาตให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนุมัติได้

 

กรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยงและ MAT ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 

            (1)   ให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยงใหม่ที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจำเป็นต้องมี หรือการปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ที่อาจส่งผลกระทบทำให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 

            (2)   พิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานความเสี่ยงและ MAT ต่างๆ ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 

        2.1.3  กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทและการบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้

 

            (1)   ติดตามการดำเนินการตามกรอบ/นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการเงินกองทุน รวมถึงกรอบ/นโยบายและกลยุทธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่ามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กำหนด

 

            (2)   พิจารณาอนุมัติ Risk Posture และสถานการณ์ สมมติฐานเพื่อใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)

 

        2.1.4   พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติข้อเสนอที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ รวมถึง

 

            (1)  บุคคลที่ 3 (ใหม่) ที่ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะขายผลิตภัณฑ์

 

อนุมัติบุคคลที่ 3 (ใหม่) ของธนาคาร (ไม่รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ก่อนเริ่มขายผลิตภัณฑ์ หรือให้ความเห็นชอบบุคคลที่ 3 (ใหม่) ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 

            (2)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9/IFRS9)

 

อนุมัติเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9/IFRS9) Expected Credit Loss Models และ Validation Results รวมถึงกรอบ/นโยบาย/ระเบียบวิธีการที่เกี่ยวข้อง

 

        2.1.5   กำหนดแนวทางด้านกลยุทธ์และทบทวนมติของคณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ

 

        2.1.6   ดูแลให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ระบบงานรวมถึงเครื่องมือวัดความเสี่ยงด้านต่างๆ และองค์ประกอบอื่นๆ สำหรับการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเสี่ยงและวินัยในการบริหารความเสี่ยง ให้มีอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

 

        2.1.7   แต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพื่อทบทวนและให้คำปรึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการ BRCC ตามความจำเป็น

 

        2.1.8   อนุมัติและกำกับดูแลให้การดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ

    

            (1)   การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

 

            (2)   การควบคุมกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

 

    2.2   การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

 

        2.2.1   ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

 

        2.2.2   สอบทานและประเมินถึงประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่่อให้มั่นใจว่าประเด็นดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

 

        2.2.3   สอบทานประเด็นสำคัญที่พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นด้านการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามที่ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก และหน่วยงานกำกับดูแลของทางการ และดูแลให้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจัดการ

 

        2.2.4   สามารถพิจารณาอนุมัติรายการดังต่อไปนี้

 

            (1)   กรอบ นโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และหลักจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวกับการกำกับการปฏิบัติงาน และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้ง อนมุัติการทบทวนและการสอบทานกรอบ นโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และหลักจรรยาบรรณดังกล่าว

 

            (2)   รายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) สำหรับรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลของทางการต่างๆ

 

            (3)   กฎบัตรของหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน

 

            (4)   แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน

 

        2.2.5   ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยรวมของธนาคาร โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างบทบาทในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทรัพยากร และโครงสร้าง

 

        2.2.6  ทบทวนกลยุทธ์ของการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 

        2.2.7  พิจารณาระดับความเสี่ยงของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงมาตรการคว่ำบาตร เพื่อการกำหนดเงื่อนไขและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ดังกล่าวพัฒนาขึ้นจากการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ช่องทาง และภูมิศาสตร์ รวมถึงประเภทธุรกิจ

 

    2.3    ประเมินผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารสูงสุดกำกับการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ BRCC

 

    2.4    พิจารณาอนุมัตินโยบายสอบทานสินเชื่อ แผนงานการสอบทานสินเชื่อ และรายงานการสอบทานสินเชื่อรายไตรมาส     

 

ครอบคลุมถึง : บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม)

 

 

3.  ผู้เข้าร่วมประชุม

 

    3.1   กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (ผู้เข้าร่วมประชุมถาวร)

 

    3.2   Group Chief Risk Officer, Group Risk Division, CIMB Group (ผู้เข้าร่วมประชุมถาวร)

 

 

4.   องค์ประชุมและเงื่อนไขการประชุม

 

    4.1   ให้มีการประชุมคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น หากในเดือนใดไม่สามารถจัดการประชุมได้ ให้เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารในเดือนถัดไปเพื่อรับทราบ

 

    4.2    การประชุมแต่ละครั้งจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของกรรมการทั้งหมด โดยต้องมีประธานหรือประธานสำรองเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ กรรมกรสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ BRCC ด้วยตนเอง หรือผ่านระบบ Tele-Presence หรือ Tele-Conference หรือ WebEx

 

    4.3    การออกเสียงลงมติในที่ประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ถือเป็นการ “ไม่อนุมัติ”

 

    4.4    การลงมติที่ประชุมอาจใช้วิธีลงมติเวียนได้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ทั้งนี้ มติเวียนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากประธานหรือประธานสำรองด้วย

 

เรื่องที่ได้มีการลงมติเวียนดังกล่าวจะต้องมีการนำเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไปเพื่อให้การรับรอง และเลขานุการของที่ประชุม Board Risk and Compliance Committee จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อรับทราบในรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee ประจำรายไตรมาส