คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

ค่า Ft คืออะไร?

 

 

    ช่วงนี้เมืองไทยมีสภาพอากาศที่ร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 37 – 42 องศาเซลเซียส หลายคนก็ใช้ไฟฟ้าในเรื่องของการทำให้คลายร้อน บ้างก็เปิดพัดลม เปิดแอร์ แต่พอบิลค่าไฟเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาเขาใช้หน่วยไฟแทบจะปกติแต่ราคาที่ต้องจ่ายค่าไฟสูงกว่าปกติ หลายคนก็เทียบกับหลายๆ แต่พบจุดหนึ่งที่เปลี่ยนไป นั่นก็คือ ค่า Ft ในบิลค่าไฟที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด Wealth Advisory by CIMB Thai Bank จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับค่า Ft ว่าคืออะไร ทีปัจจัยหลักในการคำนวณค่า Ft อย่างไร

 

    ค่า Ft (Fuel Adjustment Charge (at the given time)) เป็นสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่าไฟฟ้าผันแปร เป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าจากเอกชนหรือประเทศเพื่อนบ้าน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ มีการปรับทุก 4 เดือน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน โปร่งใสกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า ปัจจุบันเดือนเมษายน 2566 ค่า Ft อยู่ที่ 98.27 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.77 บาทต่อหน่วย

    คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้พิจารณาปรับค่า Ft ทุก ๆ 4 เดือน ก่อนประกาศค่า Ft จะเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่าน www.erc.or.th แล้วจึงมีมติเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน มีการปรับตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

    ดังนั้น ค่า FT จึงเป็นตัวปรับค่าไฟฟ้าขึ้น - ลง ตามค่าเชื้อเพลิงที่แปรผันตามสถานการณ์ และในอนาคตไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะปรับค่า Ft ไปในทิศทางขึ้น หรือลง ถ้าหากปรับขึ้นอีก หมายความว่าจะยังต้องเผชิญหน้ากับปัญหาค่าไฟแพงกันต่อไปเรื่อย ๆ

 

 

วิธีการคำนวณค่าไฟ

ค่าพลังงานไฟฟ้า + บริการรายเดือน + ค่า Ft + VAT 7% = ค่าไฟ

  

 

 

ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง