คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

 

 

    สถิติของกรมกิจการผู้สูงอายุพบว่า ในปี 2565 ประเทศไทยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 18.3% ของประชากรทั้งหมด ขณะเดียวกันหลายประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น อิตาลี สวีเดน และเยอรมนี เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งหลายประเทศได้พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยหนึ่งในนั้นคือการสนับสนุนให้เกิดการเงินที่ยั่งยืน ซึ่งนวัตกรรมทางการเงินที่รองรับความต้องการของผู้สูงอายุที่เห็นในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 3 ด้าน

1) ด้านการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ระบบบำนาญหรือระบบรายได้หลังเกษียณ เป็นสวัสดิการที่สำคัญสำหรับผู้ที่เกษียณอายุที่จะทำให้มีรายรับที่เพียงพอในการใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน สถาบันให้คำปรึกษาด้านแรงงาน Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) ได้จัดอันดับระบบบำเหน็จบำนาญของ 44 ประเทศทั่วโลก พบว่าประเทศที่ได้คะแนนภาพรวมระดับดีเยี่ยม ได้แก่ ไอซ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก ส่วนประเทศที่มีระบบบำนาญดีที่สุดในเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์

2) ด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อลดภาระทางการเงิน

ญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากติดอันดับโลกก็มีมาตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ เช่น ประกันการดูแลระยะยาว ที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปทุกคน เมื่อผู้สูงอายุลงทะเบียนแล้วจะมีผู้ดูแลเข้ามาให้คำแนะนำและช่วยวางแผน โดยพิจารณาจากงบประมาณส่วนตัวของแต่ละคน โดยรัฐบาลจะเข้ามาสนับสนุนงบที่ได้จากการเก็บภาษีเพิ่มเติม แล้วส่งผ่านความช่วยเหลือไปทางระบบสวัสดิการสังคมเพื่อนำไปดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงมีบริการจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น จัดหารถวีลแชร์ ติดตั้งราวจับภายในบ้าน ติดตั้งทางลาดสำหรับรถเข็นในบริเวณบ้าน และบริการจัดหาอาหาร

3) ด้านบริการทางการเงิน

อีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการผลักดันในหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป คือ สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage) โดยผู้สูงอายุที่มีบ้านเป็นของตัวเอง สามรถนำบ้านไปเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อขอสินเชื่อและนำเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินในแต่ละงวดให้ผู้สูงอายุตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยผู้สูงอายุยังมีกรรมสิทธิ์และสามารถพักอาศัยในบ้านดังกล่าวได้

    สินเชื่อนี้ตอบโจทย์สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีบำเหน็จบำนาญ หรือกองทุนเลี้ยงชีพในวัยชรา สำหรับประเทศไทยนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ Reverse Mortgage ของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี เพื่อช่วยเหลือและสร้างสวัสดิการชีวิตแก่ผู้สูงอายุให้มีทั้งบ้านอยู่และเงินใช้ในยามเกษียณ

    แต่มีข้อควรระวังคือเมื่อครบกำหนดสัญญาหรือผู้สูงอายุเสียชีวิต หากทายาทของผู้สูงอายุไม่มาไถ่ถอนบ้านคืน บ้านจะตกเป็นของธนาคารเพื่อนำไปขายทอดตลาดและชำระหนี้ต่อไป

 

    ท่านใดสนใจหรือมีคำถามเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมสามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำการลงทุนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา โทร. 02 626 7777 หรืออีกช่องทางในการติดต่อผ่าน LINE Official Account CIMB Thai Wealth & Preferred