คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

เงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน

 
 • เปิดบัญชีฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท / สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
 • เปิดบัญชี 1 คน ต่อ 1 บัญชี และ 1 รายการฝากเท่านั้น
 • บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน อายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ CIMB Thai
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

 

หมายเหตุ :

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำทั่วไปตามระยะเวลาฝากเดิม หรือ ตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยถืออัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่บังคับใช้อยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝาก