• ซีไอเอ็มบี ไทย คุ้มครองโรคมะเร็ง

สมัครง่าย ..คุ้มครองทันใจ

 • สมัครง่าย ..คุ้มครองทันใจ
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  ก่อนทำประกัน
 • ไม่ต้องกรอกใบสมัคร
 • เบี้ยประกัน คงที่ 2,550 บาท
 • เบี้ยประกัน คงที่
  ไม่ปรับค่าเบี้ยตามอายุ

คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด

คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด

ทุกระยะ ที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก

จ่ายเต็มทุนประกันภัย

จ่ายเต็มทุนประกันภัย

250,000 บาท

 • ผู้ที่มีสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 20 - 50 ปี ต่ออายุจนถึง 65 ปี
 • ผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัย ดังต่อไปนี้
  - โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด B & C (ทั้งชนิดที่เป็นพาหนะหรือไม่เป็นพาหนะ) โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคพิษสุราเรื้อรัง
  - โรคปอดอักเสบเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพองในปอด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  - โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง
  - โรคปากมดลูกอักเสบเรื้อรัง หรือช่องคลองอักเสบเรื้อรัง
 • สงวนสิทธิ์ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 2 กล่องต่อคน (หากซื้อมากกว่า 2 ฉบับ บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองในฉบับที่เกินซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง แต่บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับแผนประกันภัยที่ไม่คุ้มครองนั้นให้ทั้งหมดเต็มจำนวน)
 • กรณีซื้อแล้วแต่ผิดคุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จะยกเลิกกรมธรรม์ฯ พร้อมคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไว้เต็มจำนวนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 • จ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มทุนเอาประกันภัย (100%) เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ (ยกเว้น มะเร็งผิวหนังซึ่งจะไม่ได้รับความคุ้มครอง)
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ เมื่อโรคมะเร็งที่ตรวจพบนั้นเกิดขึ้นหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลารอคอย 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก

หมายเหตุ

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากเอกสารรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยขอรับได้จากที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลหรือฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ที่สาขาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองและไม่จ่ายค่าทดแทนหากโรคมะเร็งที่เรียกร้องค่าทดแทนนั้นเข้าข่าย ดังต่อไปนี้

 • ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งทุกชนิดก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับไม่ว่าจะได้รับการรักษาให้หายแล้วก็ตาม (Pre-existing Conditions)
 • การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 • โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่ผู้เอาประกันภัยเคยเป็นโรค หรือยังคงมีอาการของโรค และยังไม่ได้รับการรักษาให้หายขาดก่อนการเอาประกันภัย ดังต่อไปนี้
  - โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด B & C (ทั้งชนิดที่เป็นพาหนะหรือไม่เป็นพาหนะ) โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคพิษสุราเรื้อรัง
  - โรคปอดอักเสบเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพองในปอด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  - โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง
  - โรคปากมดลูกอักเสบเรื้อรัง หรือช่องคลองอักเสบเรื้อรัง
 • โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่ผู้เอาประกันภัยเคยเป็นเนื้องอก ก้อนเนื้อ ตุ่มเนื้อ หรือซีสต์ที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด หรือได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดออกแล้วแต่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก อย่างไรก็ตามหากผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้มาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี และตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกหลังจากนั้น บริษัทจะไม่นำข้อยกเว้นนี้มาใช้บังคับ
 • โรคมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV มะเร็งหลอดเลือด (Karposi's Sarcoma) และมะเร็ง ที่สัมพันธ์กับโรคเอดส์ (AIDS)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากเอกสารรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยขอรับได้จากที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลหรือฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ที่สาขาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777