คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและผลประโยชน์

ดอกเบี้ยสูง คล่องตัวสูง รับดอกเบี้ยทุกเดือน
ดอกเบี้ยสูง
คล่องตัวสูง
รับดอกเบี้ยทุกเดือน

ยอดเงินฝาก (บาท)

อัตราดอกเบี้ยปกติ (1)
(ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
รวมโบนัส (2) (ต่อปี)

ยอดเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท

0.25%

0.55%
(0.25% + 0.55%)

ยอดเงินมากกว่า 100,000 ถึง 3 ล้านบาท

1.60%

1.90%

(1.60%+0.30%)

ยอดเงินมากกว่า 3 ล้าน ถึง 50 ล้านบาท

1.70%

2.00%

(1.70%+0.30%)

ยอดเงินมากกว่า 50 ล้าน ถึง 500 ล้านบาท

0.95%

1.25%

(0.95%+0.30%)

ยอดเงินมากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป

0.25%

0.55%

(0.25%+0.30%)

อัตราดอกเบี้ยปกติ (1)

 

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
 •  เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
 •  เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

 

อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส (2) (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 0.30%)

 

 

เงื่อนไขการได้รับดอกเบี้ยรวมโบนัส :

 

1) สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคาร หรือ ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกับการขอเปิดบัญชี

2) เปิดบัญชีขั้นต่ำ มากกว่า 3 ล้านบาท ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี

3) ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยรวมโบนัสตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน ในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นับจากเดือนที่เปิดบัญชี เป็นระยะเวลา 4 เดือน และหลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

ตัวอย่างเช่น :

 • เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2566 : ได้รับอัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 – 8 มีนาคม 2567
    และตั้งแต่ 9 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ
 • เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566 : ได้รับอัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 – 8 เมษายน 2567
    และตั้งแต่ 9 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ
 • เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2566 : ได้รับอัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567 – 8 พฤษภาคม 2567
    และตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ

4) ระยะเวลาฝาก : 1 ต.ค – 31 ธ.ค. 2566

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง