คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและผลประโยชน์

สะดวกสบาย ระยะการฝากยืดหยุ่นสูง เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
สะดวกสบาย
ระยะการฝากยืดหยุ่นสูง
เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน

Product Hi-light

 
 • เก็บเงินง่ายๆ ในแบบที่คุณเลือกได้
 • การออมที่สะดวก สบาย ทุกที่ ทุกเวลา
 • ความยืดหยุ่นสูง เลือกดอกเบี้ยที่เหมาะกับการออมของคุณ
 • สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือรับเมื่อครบกำหนดเพื่อการบริหารการเงิน

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

แผนปกติ

จำนวนเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

3 เดือน

ทั้งจำนวนฝาก

1.10%

6 เดือน

ทั้งจำนวนฝาก

1.30%

9 เดือน

ทั้งจำนวนฝาก

1.60%

12 เดือน

ทั้งจำนวนฝาก

1.70%

แคมเปญพิเศษ

 

 

4 เดือน

ทั้งจำนวนฝาก

2.00%

 

เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร มีผลตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ดูข้อมูลล่าสุดได้ที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หรือ www.cimbthai.com เลือกเมนู “อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก”

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 
 1. ลูกค้าผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 2. เงินฝากประจำ Fixed D ซีไอเอ็มบีไทย สำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน ประเภทบัญชีเดี่ยว เท่านั้น
 3. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท
 4. เงื่อนไขการรับดอกเบี้ย สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 5. เป็นบัญชีประเภทเงินฝากประจำดิจิทัล ไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจะจัดส่ง e-Statement ให้กับลูกค้าทุกวันที่ 1 ของเดือน ตามอีเมลที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคาร
 6. ต้องมีการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยก่อนเปิดบัญชีนี้
 7. ระยะเวลาฝากประจำตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น จึงสามารถรับดอกเบี้ยแบบรายเดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยตามประเภทเงิน ฝากสำหรับเงินฝากประจำดิจิทัล ไม่มีสมุดคู่ฝาก
 8. กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน หากปรากฏว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้ว มีจำนวนเกินกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตาม ระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินต้นเพื่อชดใช้ดอกเบี้ยส่วนที่จ่ายเกินไปแล้วออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และธนาคารขอสงวนสิทธิไม่จ่ายคืนภาษี จากดอกเบี้ยที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่นำส่งกรมสรรพากรไปแล้ว ผู้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง
 9. ลูกค้าสามารถทำธรุกรรมเปิดบัญชีฝาก/เปิดแผนเงินฝาก หรือถอน/ปิดแผนเงินฝาก ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI เท่านั้น
 10. ลูกค้าต้องมีอีเมลและสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน CIMB THAI เพื่อใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน
 11. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำดิจิทัล Fixed D ซีไอเอ็มบีไทย ได้สูงสุดคนละ 3 บัญชีเท่านั้น และในแต่ละบัญชี สามารถฝาก/เปิดแผนเงินฝากได้ไม่จ ากัดเปิดบัญชีได้สูงสุดคนละ 3 บัญชีเท่านั้น และในแต่ละบัญชีสามารถฝาก/เปิดแผนเงินฝากได้ไม่จำกัด  

ตารางเปิดเผยข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

บัญชีเงินฝากประจำ Fixed D ซีไอเอ็มบี ไทย คือบัญชีอะไร และมีลักษณะเป็นอย่างไร

            บัญชีเงินฝากประจำดิจิทัล แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก มีกำหนดระยะเวลาการฝาก-ถอน  แบบแผนปกติ และ แคมเปญพิเศษ ตามที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กำหนด โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีผ่านแอป CIMB THAI เท่านั้น

ช่องทางการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Fixed D ซีไอเอ็มบี ไทย

            สามารถเปิดผ่านแอป CIMB THAI  เท่านั้น

บัญชีเงินฝากประจำ Fixed D รองรับลูกค้าประเภทใดบ้าง

            สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องเป็นสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน และต้องเปิดเป็นประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น

การเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Fixed D ซีไอเอ็มบี ไทย มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

            ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ก่อนจึงสามารถเปิดบัญชีนี้ และสามารถเลือกเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Fixed D ซีไอเอ็มบี  ไทยได้

การเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Fixed D ซีไอเอ็มบี ไทย ต้องมีเงินฝากขั้นต่ำหรือไม่

            การฝากเงินบัญชีเงินฝากประจำ Fixed D ซีไอเอ็มบี  ไทย  ฝากขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท หรือขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด สูงสุดไม่จำกัด

สามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ประจำ Fixed D ซีไอเอ็มบี ไทย ได้กี่บัญชี

             เปิดได้สูงสุด 3 บัญชี สามารถฝากเงินหรือเปิดแผนเงินฝากได้ไม่จำกัด 

มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยประจำ Fixed D ซีไอเอ็มบี ไทย อย่างไรบ้าง

             สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการฝาก

เมื่อครบกำหนดระยะการฝากเดิมของบัญชีเงินฝากประจำ Fixed D ซีไอเอ็มบี ไทย ลูกค้าต้องดำเนินการอย่างไร

             กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด และลูกค้ามิได้ถอน/ปิดแผนเงินฝากดังกล่าว ธนาคารจะดำเนินการต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำ Fixed D ในระยะเวลาเดิม โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำดิจิทัลประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก แบบแผนปกติ ตามประกาศของธนาคารที่ ณ วันที่ที่ธนาคารดำเนินการต่ออายุการฝากนั้น โดยกรณีเปลี่ยนจากแคมเปญพิเศษเป็นแผนปกติจะกำหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

 • สำหรับกรณีลูกค้าที่เลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายจะถูกรวมเข้ากับเงินต้นที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก และถูกต่ออายุเป็นประเภทเงินฝากประจำ Fixed D ตามเงื่อนไขข้างต้น
 • สำหรับกรณีลูกค้าที่เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน ดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายจะโอนไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ลูกค้าเลือกผูกกับบัญชีเงินฝากประจำดิจิทัล โดยเงินต้นที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากจะถูกต่ออายุเป็นประเภทเงินฝากประจำ Fixed D ตามเงื่อนไขข้างต้น

สำหรับลูกค้าต้องการสมัครบัญชีเงินฝากประจำ Fixed D ซีไอเอ็มบี ไทย แต่ไม่พบผลิตภัณฑ์ ต้องมีการดำเนินการอย่างไร

             ลูกค้าต้องดำเนินการอัปเดตแอป CIMB THAI ผ่าน App Store/ Google Play Store/ Huawei AppGallery ก่อนการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Fixed D

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากประจำ Fixed D ซีไอเอ็มบี ไทย

             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ CIMB Thai Care Center 02 626 7777