คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและผลประโยชน์

สะดวกสบาย เลือกรับดอกเบี้ยรายงวด เลือกรับดอกเบี้ยรายงวด
สะดวกสบาย
เลือกรับดอกเบี้ยรายงวด
เลือกรับดอกเบี้ยรายงวด

เงื่อนไขของการเปิดบัญชี

สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้สมุดบัญชีคู่ฝากในการฝาก-ถอน พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

ตารางเปิดเผยข้อมูล

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • ไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจัดส่ง Statement ให้กับลูกค้าทุกเดือนผ่านอีเมล์ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน