คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund : PVD) ถือเป็นเครื่องมือการออมที่สำคัญเพื่อรองรับการเกษียณของมนุษย์เงินเดือน โดยเป็นการออมภาคสมัครใจที่บริษัทหรือนายจ้างมีการจัดตั้งกองทุนนี้เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน

 

    นอกจากจะได้ออมเงินสม่ำเสมอทุกเดือนแล้ว เงินออมก้อนนี้ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ อีกทั้งมีเงินออมของนายจ้างสมทบให้แก่สมาชิกทุกเดือนอีกด้วย

 

    อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะเป็นการออมเงินระยะยาว และมีผู้จัดการกองทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) คอยดูแลเงินของสมาชิกตลอดเวลา แต่เราเองก็จำเป็นต้องติดตามการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอ

 

    ท่านใดสนใจหรือมีคำถามเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมสามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำการลงทุนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา โทร. 02 626 7777 หรืออีกช่องทางในการติดต่อผ่าน LINE Official Account CIMB Thai Wealth & Preferred