คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

นายเอกสิทธิ์ พฤฒิพลากร ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ และธนาคารดิจิทัล ธุรกิจรายย่อยและ นางสาวสุนิษฐา ยอดชีวัน  ผู้บริหารภาพลักษณ์องค์กร นายกิตติ์ธเนศ พิริยะการสกุล ผู้บริหารการตลาดธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และจ.ส.อ.อภิเชษฐ สุภาทิต เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ สำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมส่งมอบร่มแม่ค้าธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ย่านถนนหลังสวน เขตปทุมวัน เพื่อทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามและระเบียบมากขึ้น ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด ณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำนักงานใหญ่

 

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ยังคงพัฒนาด้านดิจิทัลแบงกิ้งอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อตอบรับยุคสังคมไร้เงินสด Cashless Society ซึ่งนอกจากผู้ประกอบและลูกค้าสามารถสแกนรับและจ่ายเงินแล้ว ปัจจุบันแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ของธนาคารฯ ได้พัฒนาเป็น One Stop Shop ซึ่งสามารถให้บริการการเงินแก่ลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย ซึ่งได้แก่ สมัครสินเชื่อด้วยตัวเองและทราบผลพิจารณาไวใน 3 ชั่วโมง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล Chill D ดอกเบี้ยสูง  บริการจองซื้อหุ้นกู้ตลาดแรกและตลาดรอง ตลอดจนสามารถเลือกซื้อกองทุนรวมผ่าน 12 บลจ. ชั้นนำ และบริการอื่นๆ อีกมากมาย