คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

Quick Details

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท PTT Chemical International Private Limited
 • ประธานกรรมการ บริษัท NatureWorks LLC
 • ประธานกรรมการ บริษัท Vencorex Holding
 • ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC Innovation America Corp.
 • ประธานกรรมการ บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
 • ประธานกรรมการ บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
 • ประธานกรรมการ / President บริษัท PTTGC International (USA) Inc.
 • ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V.