คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

ปัจจุบัน นายอนนต์ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และประธานสำรอง Board Risk and Compliance Committee ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) อีกทั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด  

 

ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปีทั้งในภาครัฐและเอกชน นายอนนต์เคยดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จากปี 2557 ถึงปี 2562 ตลอดจนเป็นประธานกรรมการบริษัทต่างๆ ได้แก่ บริษัท PTTGC International (USA) Inc. บริษัท PTTGC Innovation America Corp. บริษัท PTT International (Netherlands) B.V. บริษัท PTTGC International Private Ltd. บริษัท Vencorex Holding และบริษัท NatureWorks LLC ระหว่างปี 2555-2563 นอกจากนี้ นายอนนต์ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างปี 2550-2562 ตลอดจนเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา และกรรมาธิการพลังงาน  สภาปฏิรูปแห่งชาติ และหัวหน้าคณะทำงานกลุ่ม Bioeconomy ในการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ระหว่างปี 2552-2560

 

นายอนนต์ ยังได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn Bhd (มาเลเซีย) และ บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (มาเลเซีย) ระหว่างปี 2555-2564 อีกทั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี 2563-2566

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

ไทย

อายุ

71 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ
 • ประธานสำรอง Board Risk and Compliance Committee

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

26 มิถุนายน 2563

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ - บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด