คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดให้คุณได้ช้อปปิ้งต่อกันยาว ๆ

ตลอดทั้งเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2565

สิทธิประโยชน์ลูกค้าธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เมื่อช้อปและใช้จ่ายด้วยการโอนหรือสแกน QR code ในการชำระผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เมื่อซื้อสินค้าตามเงื่อนไขและส่วนลดที่กำหนด

 

เงื่อนไขแคมเปญ

 • ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ทางธนาคารและบริษัทได้จัดทำขึ้นสำหรับแคมเปญนี้ มีขึ้นเพื่อนำเสนอต่อผู้ใช้บริการและใช้จ่ายด้วยการโอนหรือสแกน QR code ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น
 • ส่วนลดต่าง ๆ ของสินค้าและบริการกําหนดขึ้นโดยร้านค้าซึ่งแตกต่างกันรวมถึงมีวันและเวลาหมดเขตการเข้าร่วมหรือเพื่อได้ส่วนลดในแต่ละช่วง
 • ธนาคารและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญทุกกรณี
 • เงื่อนไขของแคมเปญเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทกำหนด
 • ธนาคารและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำวินิฉัยของบริษัทและธนาคารถือเป็นเด็ดขาด