คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง

คุณลักษณะเด่น

 
 • ผู้เอาประกันสามารถเลือกทุนประกันภัยให้ตรงกับทรัพย์สินที่ต้องการได้
 • คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุใดๆ ที่ ไม่ได้ระบุไว้ ในข้อยกเว้น

เงื่อนไขการรับประกัน

 
 1. สถานที่ตั้งทรัพย์สินเอาประกันภัย (Situation)
 2. การใช้สถานที่เอาประกันภัย (Occupancy)
 3. ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง (Construction)
 4. ลักษณะความเสี่ยงภัย (Risks)
 5. ระบบการป้องกัน (Protection)
 6. ระบบการจัดเก็บ (Housekeeping)
 7. ประวัติความเสียหาย (Claims History)

 

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

ข้อตกลงความคุ้มครอง / เอกสารแนบท้าย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

(ทุกหมวดความคุ้มครองหากมีการเรียกร้องค่าสินไหมบริษัทฯจะจ่ายไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดที่แจ้งไว้)

1. หมวดการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

สิ่งปลูกสร้าง                                 ____________บาท

ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง          ____________บาท

สต็อกสินค้า                                   ____________บาท

เครื่องจักร                                     ____________บาท

เต็มทุนประกันภัย
เอกสารแนบท้ายจำกัดจำนวนเงินความรับผิด
ภัยนํ้าท่วม สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้นํ้า หรือสึนามิ 1% ของทุนประกันภัย
ภัยลมพายุ 1% ของทุนประกันภัย
ความคุ้มครองการสูญเสียค่าเช่า สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 1% ของทุนประกันภัย
2. หมวดความคุ้มครองกระจก 1% ของทุนประกันภัย
3. หมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 5% ของทุนประกันภัย
4. หมวดการประกันภัยสำหรับเงิน (M1) (1) สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
5. หมวดการเสียชีวิตในสถานที่เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
หมายเหตุ : จำนวนเงินประกันภัย คุ้มครองต่อเหตุการณ์ในแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

 

(1) บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมเพื่อความสูญเสียของเงิน ขณะที่เงินอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความเสียหายต่อตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัวอาคารของสถานที่เอาประกันภัยและทรัพย์สินอื่นๆ อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย ห้องนิรภัย 

 

  ความรับผิดส่วนแรก
 5,000 บาทแรก  สำหรับเหตุการณ์แต่ละครั้งและทุกครั้ง
5,000 บาทแรก  สาเหตุจากภัยนํ้าท่วม
10% ของมูลค่าความเสียหาย หรือขั้นตํ่า 10,000 บาท สาเหตุจากภัยลมพายุ
10% ของมูลค่าความเสียหาย หรือขั้นตํ่า 10,000 บาท สาเหตุจากภัยภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้นํ้า หรือสึนามิ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองโดยย่อ

 

ผู้ขอเอาประกันภัย ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และตรวจสอบข้อยกเว้นจากกรมธรรม์

 

 • การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกั้นการเข้าทำงาน หรือการก่อความไม่สงบของประชาชนรวมทั้งการกดดันต่อต้านหรือควบคุมรัฐบาล
 • กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็น อันระงับไปทันทีและไม่คุ้มครองเมื่อสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือไม่มีผู้ดูแลรักษาเป็นเวลาเกินกว่า 30 วัน ติดต่อกัน
 • มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตหรือลักษณะการใช้สถานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมีผลกระทบต่ออาคารหรือสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น