คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ขยายความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ขยายความคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

 
 • อายุตั้งแต่ 16 ปี - 60 ปี ต่ออายุจนถึง 70 ปี
 • ไม่ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้  คนงานก่อสร้าง มอเตอร์ไซด์รับจ้าง พนักงานรับ/ส่งเอกสาร ลูกเรือประมง  พนักงานดับเพลิง ทหาร ตํารวจทนายความ  หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดพิการ ไม่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัยและไม่เป็นโรคประจำตัวขณะทำสัญญา  เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน  โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV หรือมีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกายหรือจิตใจ
 • ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 1 กรมธรรม์ต่อคน
 • กรณีซื้อประกันแล้วแต่ผิดคุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย  บริษัทฯ จะยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่รับชำระไว้เต็มจำนวนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 • วิธีการรับประกันภัย : ตอบคำถามสุขภาพอย่างง่าย (SIO)

 

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 แผนที่ 1 แผนที่ 2
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 500,000 1,000,000
2.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทําร้ายร่างกาย  สูงสุดไม่เกิน 500,000 1,000,000
3. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  สูงสุดไม่เกิน 100,000 200,000

4.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะโดยสารยานขนส่งสาธารณะ สูงสุดไม่เกิน

 

- จากอุบัติเหตุ ขณะโดยสารยานขนส่งสาธารณะทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ (1)

- จากอุบัติเหตุขณะอยู่ในอาคารสาธารณะและลิฟต์ขนส่งสาธารณะ (2)

1,000,000 2,000,000
5.การรักษาพยาบาลกรณีเกิดจากอุบัติเหตุในแต่ละครั้งจ่ายตามจริง 20,000 30,000
6. เงินชดเชยรายวันกรณีเกิดอุบัติเหตุและเข้ารักษาตัวเป็นคนไข้ในโรงพยาบาล (สูงสุด 30 วัน ต่ออุบัติเหตุในแต่ละครั้ง)  วันละ 500 1,000
7. ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  25,000 50,000

 

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกินที่ระบุในตารางผลประโยชน์ในแต่ละข้อ

 

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อบ.1) 

บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียว ดังนี้ 

 •  การเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
 •  การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 •  การสูญเสียมือ หรือเท้า หรือสายตาทั้ง 2 ข้าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 •  การสูญเสียมือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
 •  การสูญเสียมือ 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
 •  การสูญเสียเท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
 •  การสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือ สายตา 1 ข้าง 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย    

 

(1)  อุบัติเหตุในขณะโดยสารยานขนส่งสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ โดยผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตและดำเนินการโดยผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการขนส่งผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารและมีกำหนดการปฏิบัติงานตามเส้นทางและตารางประจำโดยเกิดขึ้นในขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรืออยู่ในยานขนส่งสาธารณะในฐานะผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสาร

(2) อุบัติเหตุสาธารณะ หมายถึง ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะของรัฐหรือเอกชน ในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม้รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิต และขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟต์และเกิดอุบัติเหตุณ์ขึ้นกับลิฟต์สาธารณะสำหรับบรรทุกบุคคลในอาคารสาธารณะทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถาน ที่ก่อสร้าง รวมถึงขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้น รถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รวมทั้งรถตู้ขนส่งมวลชน

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญา

 

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนของข้อยกเว้นทั้งหมดเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบข้อยกเว้นจากกรมธรรม์หรือ สัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • การไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จในใบคำขอเอาประกันอาจเป็นสาเหตุให้บริษัทฯ ปฏิเสธการจ่ายสนไหมทดแทนได้
 • สภาพทีเป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
 • การแผ่ของรังสี หรือแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือกากนิวเคลียร์
 • การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์
 • การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา (มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป)
 • สารเสพติด หรือ ยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง อาหารเป็นพิษ    

 

    

หมายเหตุ

 

 1. แผนประกันอุบัติเหตุ  ซีไอเอ็มบี ไทย พีเอ แคร์ พลัส  เป็นชื่อทางการตลาด  ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน "ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล SOMPO Safeguard"
 2. แผนประกันอุบัติเหตุ  ซีไอเอ็มบี ไทย พีเอ แคร์ พลัส เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยมิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
 3. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย  การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้นโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 4. การรับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) “(บริษัทฯ)”
 5. ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทุกกรมธรรม์มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกินปีละ 100,000 บาท โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 383)
 6. สามารถต่ออายุกรมธรรม์ตามเงื่อนไขในสัญญากรมธรรม์
 7. วิธีการชำระเบี้ยสำหรับการสมัครทำประกันภัยใหม่และปีต่ออายุ ดังนี้  เงินสด  เช็ค หักผ่านบัญชีธนาคาร  บัตรเครดิต
 8. ข้อมูลในเวบไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 9. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 10. ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการชำรเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ในฐานะผู้รับประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 11. หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  02-119-3000  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น.)
 12. ช่องทางการติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

        CIMB Thai Care Center 02-626-7777

        CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)