คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท/ปี)

ความคุ้มครองการประกันอัคคีภัย

คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในสถานที่เอาประกันภัยจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว และหรือการชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 

500,000

ขยายความคุ้มครอง

•  กลุ่มภัยธรรมชาติ

500,000
-  ภัยจากลมพายุ 500,000
-  ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ  500,000
-  ภัยจากลูกเห็บ  500,000
-  ภัยจากน้ำท่วม  50,000
•  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ ไฟฟ้า 50,000
•  ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว*     วันละ 1,000 บาท และสูงสุดตลอดอายุกรมธรรม์ ไม่เกิน 50,000
•  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ**       สูงสุดตลอดอายุกรมธรรม์ ไม่เกิน  10,000
•  ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล***      สูงสุดตลอดอายุกรมธรรม์ ไม่เกิน  10,000

หมวดการประกันภัยโจรกรรม

ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน ภายในตัวอาคาร อันเกิดจากการลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ หรือการชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ รวมถึงความเสียหายต่ออาคาร/สิ่งปลูกสร้างอันเกิดจากการกระทำที่ได้รับความคุ้มครอง 

50,000

หมวดการประกันภัยสำหรับเงิน

ความเสียหายของเงินภายในอาคารสถานที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และ/หรือ ความเสียหายของเงิน ภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย อันเกิดจากการโจรกรรมเงิน

50,000

หมวดการประกันภัยกระจก

ความเสียหายที่ทำให้กระจกแตก (ซึ่งไม่รวมถึงการเสียรูปหรือเสียหายนอกจากการร้าวตลอดความหนาของกระจก  ความเสียหายที่เกิดในระหว่างการขนส่งหรือติดตั้ง หรือถอดถอน หรือเกี่ยวเนื่องโดยตรง และโดยอ้อมจากอัคคีภัย เป็นต้น)

50,000

หมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก****

การเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหาย สูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

500,000

หมวดเงินชดเชยกรณีการเสียชีวิต ของผู้เอาประกันภัย คู่สมรส และ/หรือบุตร

จากอัคคีภัย ระเบิด หรือโจรกรรมที่เกิดขึ้น ภายในสถานที่เอาประกันภัย 100,000 บาท ต่อราย สูงสุด/ครั้ง ไม่เกิน

300,000

หมายเหตุ

*      ความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว จะชดใช้เป็นจำนวนเงินวันละ 1,000 บาท และสูงสุดตลอดอายุกรมธรรม์ไม่เกิน 50,000 บาท 

       หากความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 50% ของมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่

**     โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ เช่น พระเครื่อง พระพุทธรูป ศิลาจารึก รูปปั้น รูปหล่อ ภาพเขียน รูปปั้น เครื่องลายคราม ฯลฯ

***   ทรัพย์สินส่วนบุคคล หมายถึง ทรัพย์สินที่พกพาติดตัวได้ เช่น นาฬิกาข้อมือ โทรศัพท์มือถือ บัตรเติมเงินโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว

       (Notebook) หรือแบบพกพา กล้องถ่ายรูปทุกประเภท กล้องวีดีโอ ฯลฯ

****  บุคคลภายนอก ไม่รวมถึง ผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ผู้กระทำการแทน บิดา มารดา บุตร คู่สมรส ญาติ หรือบุคคลที่พักอาศัย

       อยู่ร่วมกันในสถานที่เอาประกันภัย 

 

เงื่อนไขในการรับประกัน

 1. รับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตล้วน หรือลักษณะตึก
 2. รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างอายุไม่เกิน 20 ปี
 3. รับประกันภัยสำหรับที่พักอาศัยเท่านั้น
 4. สงวนสิทธิ์ซื้อได้ 1 แผน ต่อสิ่งปลูกสร้าง
 5. เอกสารในการสมัคร กรอกใบคำขอเอาประกันภัย และแนบสำเนาบัตรประชาชน

 

 

แม้ไม่อยู่บ้าน... ก็หมดห่วงเรื่องทรัพย์สินภายในบ้าน

บริการให้คำปรึกษาสินไหมทดแทน ตลอด 24 ชม. โทร. 02-118-7400

 

หมายเหตุ

 

1.   แผนประกันภัยทรัพย์สินภายในบ้าน ซีไอเอ็มบี ไทย โฮมแคร์ เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน "ประกันอัคคีภัย รักษ์บ้าน"

2.   แผนประกันภัยทรัพย์สินภายในบ้าน ซีไอเอ็มบี ไทย โฮมแคร์ เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยมิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

3.   การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย  การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือ

       ผู้เอาประกันภัย

4.   การรับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) “(บริษัทฯ)”

5.   รับประกันอาคารสิ่งปลูกสร้างอายุไม่เกิน 20 ปี

6.   รับประกันภัยเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารที่เป็นคอนกรีตล้วน หรือลักษณะตึก (สิ่งปลูกสร้างชั้น 1)

7.   สามารถต่ออายุกรมธรรม์ตามเงื่อนไขในสัญญากรมธรรม์

8.   วิธีการชำระเบี้ยสำหรับการสมัครทำประกันภัยใหม่และปีต่ออายุ ดังนี้  เงินสด  เช็ค หักผ่านบัญชีธนาคาร  บัตรเครดิต

9.   เบี้ยประกันภัยข้างต้นแตกต่างตามแผนความคุ้มครองของผู้ขอเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

10. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

11. ข้อมูลบนเว็บไซท์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และ

       ผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

12. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

13. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ย

      ประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ในฐานะผู้รับประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

      ในกรมธรรม์ประกันภัย

14. หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  02-119-3000 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา  

       08:30 - 17:00 น.)

15. ช่องทางการติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

      CIMB Thai Care Center  02 626 7777

      CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)