คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

Benefits & Privileges

เงินผลประโยชน์จ่ายคืน คุ้มครองระยะยาว สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต
เงินผลประโยชน์จ่ายคืน
คุ้มครองระยะยาว
สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต

คุณลักษณะเด่น

 

 • ชําระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 88 ปี
 • รับเงินคืนทุกปี ปีละ 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ยาวจนถึงอายุ 87 ปี
 • รับเงินก้อนสูงถึง 888% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น เมื่อครบกำหนดสัญญา
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรวม สูงสุด 6400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป และเพศหญิง อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป) ในส่วนของเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 88/8 จะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่

 • รับเงินคืนทุกปี ปีละ 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงอายุ 87 ปี
 • เมื่อครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ที่อายุครบ 88 ปี รับเงินคืน 888% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 
 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 1 เดือน – 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันของบมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย))
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (เพียงตอบคำถามสุขภาพ) ทั้งนี้ เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของบริษัทฯ

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี: ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

 
 • สามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรก / ปีแรก สามารถชำระด้วยเงินสด เช็ค บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือ เจซีบี ทุกธนาคาร)
 • ชำระเบี้ยประกันภัย ปีต่ออายุ สามารถชำระด้วยเงินสด เช็ค บัตรเครดิต (วีซ่า หรือ มาสเตอร์ หรือเจซีบี ทุกธนาคาร) และการหักผ่านบัญชีธนาคาร สำหรับการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร จะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในแบบคำขอเอาประกันภัย และจะเริ่มหักบัญชีในงวดถัดไป

หมายเหตุ

 
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาอ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) โทรศัพท์ 1621 (ในวันและเวลาทำการ)
 • ช่องทางติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา, CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website www.cimbthai.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา หรือ CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website : www.cimbthai.com
 • บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  Customer Service Center 1621 (ในวันและเวลาทำการ) โทรสาร 0 2353 4888  อีเมล hotline@prudential.co.th