• นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลเพื่อนักลงทุนสัมพันธ์

header-individuals1
บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท:

ประเภทธุรกิจ:

จดทะเบียนหลักทรัพย์:

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:

โทรศัพท์:

โทรสาร:

เว็บไซต์:

0107537002338 (เดิมเลขที่ บมจ. 480)

ธนาคารพาณิชย์

22 พฤศจิกายน 2521

44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

0 2638 8000, 0 2626 7000

0 2633 9026

www.cimbthai.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)

ชื่อ

ที่อยู่:


โทรศัพท์:

โทรสาร:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400

0 2009 9000

0 2009 9992

ผู้สอบบัญชี

ชื่อ

ที่อยู่:


โทรศัพท์:

โทรสาร:

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

179/ 74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

0 2334 1000, 0 2286 9999

0 2264 0790

ภาพรวมขององค์กร ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560

รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

กำไรต่อหุ้นขั้นพี้นฐาน (บาท)

จำนวนพนักงาน (คน)

จำนวนสาขา (สาขา)

274,169

22,591

989

0.05

4,191

146

304,621

27,108

1,052

0.05

3,997

123

297,470

26,705

(630)

(0.02)

3,775

92

300,604

33,052

385

0.01

3,709

86

อัตราทางการเงินที่สำคัญ
(งบการเงินรวม)
ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560

อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (%)

อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(%)

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย(%)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต่อรายได้รวม (%)

อัตราส่วนสินเชื่อจัดชั้นด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%)

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ(%)

อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง(%)

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ ต่อเงินรับฝากรวมตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ของกลุ่มธนาคาร (%)

0.4

4.4

3.37

 

68.0

3.3

 

95.2

15.2

90.1

 

0.4

4.4

3.27

 

58.3

3.1

 

106.5

15.7

91.2

(0.2)

(2.3)

3.77

 

57.4

6.1

 

77.3

16.1

92.4

0.1

1.3

3.89

 

57.9

4.8

 

93.2

17.0

96.8